thaiemarket.com
บอกกล่าวเล่าขาน แสดงทั้งหมด แสดงบอกกล่าวเล่าขานทั้งหมด
บทความน่าอ่านวันนี้ แสดงทั้งหมด แสดงบทความน่าอ่านวันนี้ทั้งหมด
ที่สุดของที่สุด จับพฤติกรรมท่องเน็ตของคนไทย - 25 กุมภาพันธ์ 2558
Google Alert บอกทุกสิ่งที่คุณอยากรู้ - 23 มกราคม 2558
ชีวิตชิดแชต ลับเฉพาะในองค์กร ด้วย Facebook at Work - 19 มกราคม 2558
การติดตั้งโปรแกรม 7-Zip - 25 กันยายน 2557

-

ICT Law Center | ETDA


campaign banner

-

  อ่านต่อ

(ร่าง) มาตรฐานกลางรูปแบบข้อมูลในใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์และรายการเพิกถอนใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
 
       สืบเนื่องจากการประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐาน พัฒนาและวิจัยเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานกลางรูปแบบข้อมูลในใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์และรายการเพิกถอนใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกโดยผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (CA)  อ่านต่อ>>
  แสดงปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด