ศัพท์ชวนรู้ C
template

Corporate Identity

หมายถึงการแสดงลักษณะการจดจำองค์กรในเชิงสัญลักษณ์ หรือเรียกว่าอัตลักษณ์ขององค์กร ได้แก่ตราสัญลักษณ์

วันที่เผยแพร่ 30 กรกฎาคม 2555
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 30 กรกฎาคม 2555

Tag :