เอกสารเผยแพร่
template

การทำงานของคำสั่ง Tracert

Tracert เป็นคำสั่งที่สามารถแสดงให้เห็นถึงเส้นทาง พร้อมข้อมูลรายละเอียดของอุปกรณ์ค้นหาเส้นทาง(router) ที่ packet ถูกส่งผ่าน จากต้นทาง(เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สั่งคำสั่งนี้) ไปยังปลายทางที่ถูกระบุไว้  คำสั่งนี้ใช้ใน command line ซึ่งติดตั้งมาให้แล้วในระบบปฏิบัติการ Windows (ถ้าเป็นระบบปฎิบัติการ Linux จะเทียบเท่ากับคำสั่ง traceroute)

รูปแบบคำสั่งคือ “tracert ” เช่น “tracert www.etda.or.th” หรือ “tracert nrca.go.th” หรือ “tracert 200.0.0.1”

คำสั่ง tracert ใช้โปรโตคอล ICMP ซึ่งทำงานอยู่ใน Layer3 ของ OSI model (The Open Systems Interconnection model) อีกทั้งยังใช้ประโยชน์จากค่า TTL(Time To Live) ซึ่งเป็นฟิวส์หนึ่งใน IP packet ที่เป็นกลไกสำคัญที่ทำให้ packet ในระบบเครือข่ายมีวันหมดอายุ

การทำงาน TTL เกิดขึ้นเมื่อ IP packet ส่งผ่านไปยัง router ใด ๆ ในเส้นทางเพื่อไปยังปลายทาง router นั้น ๆ จะลดค่า TTL ของ packet ลง 1   เมื่อค่า TTL ลดลงเหลือ 0   router ดังกล่าวจะ drop packet ทิ้ง   ด้วยวิธีการนี้จึงทำให้ไม่มี packet ตกค้างในระบบ network   

Tracert อาศัยการทำงานของ TTL โดยจะส่ง ICMP echo request packet ไปยัง host ที่ต้องการ ด้วยการเซตค่า TTL=1 ในครั้งแรก TTL=2 ในครั้งถัดมา จากนั้นเซต TTL=3 และจะเพิ่มค่า TTL ไปเรื่อย ๆ (ค่าสูงสุดของ TTL คือ 255) จนกระทั่งปลายทางเป็น IP ของ host ที่ต้องการ  “TTL expired in transit” packet จะถูกส่งกลับมาจาก router ที่ทำการลดค่า TTL ลงเหลือ 0   ในที่สุดเมื่อ ICMP echo request packet ถูกส่งไปถึง host ปลายทาง host จะตอบกลับมาด้วย ICMP echo reply packet เป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการ tracert หนึ่งครั้ง  

ดังนั้นโปรแกรม tracert จึงสามารถแสดงรายละเอียดเป็น IP หรือ ชื่อของ router (ในลักษณะ domain เช่น g1-1-router1.etda.or.th) และแสดงระยะเวลา round trip time ได้ดังรูป

จากรูปกรณีที่ได้ผลลัพธ์เป็น “request timed out” จะมีโอกาสเป็นไปได้ 3 รูปแบบคือ

  1. ผ่านอุปกรณ์ที่มีความสามารถ block โปรโตคอล ICMP เช่น firewall
  2. อุปกรณ์ปลายทางไม่ตอบสนองต่อโปรโตคอล ICMP หรืออุปกรณ์มีปัญหา(down)
  3. เครื่องที่ใช้คำสั่ง tracert ไม่ได้ต่อ internet (กรณีที่ tracert ไปยังเครื่องที่ต่ออยู่กับเครือข่าย internet)

 

วันที่เผยแพร่ 13 ตุลาคม 2555
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 7 พฤษภาคม 2556

Tag :