เอกสารเผยแพร่
template

วัสดุ

วัสดุ หมายความว่า สิ่งของซึ่ง
  1. โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพไป หรือไม่คงสภาพเดิมอีกต่อไป เช่น กระดาษ,หมึกพิมพ์ , แผ่นซีดี เป็นต้น
  2. โดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวร แต่มีอายุการใช้งานในระยะเวลาประมาณไม่เกิน ๑ ปี เช่น แปรงลบกระดาน , ไม้ถูพื้น , แปรงทำความสะอาด เป็นต้น
  3. โดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวร และมีอายุการใช้งานในระยะเวลาประมาณ ๑ ปีขึ้นไป แต่มีราคาหน่วยหนึ่งหรือชุดหนึ่งไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ยกเว้นสิ่งของตามตัวอย่างสิ่งของที่เป็นครุภัณฑ์ตามหนังสือการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของสำนักงบประมาณ เช่น, แผ่นป้ายชื่อสำนักงาน , พระพุทธรูป , นาฬิกา , Thumb drive เป็นต้น
  4. โดยสภาพจัดหามาเพื่อใช้ในการบำรุงรักษา ซ่อมแซม เสริมสร้าง หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น
  5. โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท ให้เบิกจ่ายในลักษณะค่าวัสด
ครุภัณฑ์ หมายความว่า สิ่งของซึ่ง
  1. โดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้งานในระยะเวลาประมาณ ๑ ปี ขึ้นไป และมีราคาหน่วยหนึ่งหรือชุดหนึ่งเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท  เช่น ตู้เซฟนิรภัย , เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
  2. สิ่งของตามตัวอย่างสิ่งของที่เป็นครุภัณฑ์ตามหนังสือการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของสำนักงบประมาณ ซึ่งเป็นครุภัณฑ์โดยสภาพ เช่น โต๊ะ,เก้าอี้,โทรศัพท์,เครื่องพิมพ์,กล้องถ่ายรูป,รถเข็น,ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์,เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า,มอนิเตอร์, เครื่องแปลงรหัสสัญญาณ (โมเด็ม) โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งเกิน 20,000 บาท เป็นต้น
 
อ้างอิง
  1. ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๔
  2. การจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ www.bb.go.th 
วันที่เผยแพร่ 15 มกราคม 2555
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 15 มกราคม 2555

Tag :