email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 02.06.2015 (3 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 21.11.2018 | อ่าน 670

แผนภาพที่ 2 จำนวนใบขนสินค้านำเข้าและส่งออก พ.ศ.2549 - 2554


  * เป็นตัวเลขเดือนมค. – พย.2554

  ที่มา: กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง