the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 23.06.2018 (2 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 04.06.2020 | อ่าน 3032

ผลกระทบเชิงลบของการบังคับใช้ GDPR


การบังคับใช้ GDPR ได้ส่งกระทบต่อธุรกิจและบริการของภาคส่วนต่าง ๆ อย่างไรบ้าง

บริการที่ใช้ข้อมูลตำแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์ (geolocation)

  • ตำแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์ถือเป็นหนึ่งในข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากสามารถใช้ระบุตัวตนหรือพฤติกรรมของผู้ใช้งานได้
  • เจ้าของข้อมูลต้องให้ความยินยอมก่อนนำข้อมูลไปใช้ และสามารถยกเลิกความยินยอมได้
  • การขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลต้องระบุวิธีเก็บรักษาข้อมูลให้เหมาะสมกับจุดประสงค์ในการใช้ข้อมูล
  • บริการที่ใช้ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง หากทำตามระเบียบ GDPR ก็สามารถให้บริการได้ตามปกติ เช่น การที่เฟซบุ๊กใช้ข้อมูลตำแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์เพื่อปรับเปลี่ยนโฆษณาและบริการ

ธุรกิจสื่อสารดาวเทียม

  • กฎระเบียบ GDPR อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจด้านการถ่ายทอดโทรทัศน์ถึงบ้านผ่านดาวเทียม (Direct-to-Home Broadcasting) และการโทรคมนาคม
  • GDPR ไม่ครอบคลุมด้านการประมวลข้อมูลเพื่อความมั่นคงของประเทศ

การติดตามตัวผู้กระทำผิด

  • กฎระเบียบ GDPR อาจส่งผลให้ติดตามตัวอาชญากรไซเบอร์ได้ยากขึ้น เนื่องจากผู้ให้บริการโดเมนไม่เปิดเผยข้อมูลผู้ลงทะเบียนได้โดยง่าย
  • ปัจจุบัน ระบบ WHOIS ซึ่งเป็นระบบที่องค์กรต่าง ๆ มักใช้เพื่อติดตามหาตัวอาชญากรไซเบอร์ ไม่สามารถแสดงชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่อีเมลของผู้ใช้บริการได้ เนื่องจากขัดต่อกฎระเบียบ GDPR
  • ICANN ได้รับการปฏิเสธคำขอขยายเวลาในการปรับปรุงระบบ WHOIS ให้สอดคล้องตามกฎระเบียบ GDPR

ข้อมูลอ้างอิง:
www.business.com/articles/gdpr-and-geolocation-data/
www.bbc.com/news/technology-44290019
www.techradar.com/news/5-unexpected-consequences-of-gdpr
www.satellitetoday.com/business/2018/05/30/gdpr-is-here-but-what-does-it-really-mean-for- satellite/

ติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อีกมากมายที่ https://www.etda.or.th/content/personal-data-protection-by-etda