the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 15.12.2016 (4 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 30.06.2020 | อ่าน 1800

ETDA นำการอบรม CYDER ของ MIC ญี่ปุ่น เสริมศักยภาพ จนท.หน่วยงานไทย


เพิ่มขีดความสามารถของผู้ดูแลระบบ เพื่อรับมือกับภัยคุกคามจากการโจมตีทางไซเบอร์ที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดการอบรมหลักสูตรการฝึกปฏิบัติด้านไซเบอร์ หรือ Cyber Defense Exercise with Recurrence (CYDER) ภายใต้โครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมุ่งพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐให้มีความสามารถพร้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศของภาครัฐ ตามนโยบายในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2559

 

สุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าวว่า การอบรมครั้งนี้เป็นผลมาจากการลงนามแถลงการณ์ร่วม เมื่อเดือนเมษายน 2558 เรื่องความร่วมมือระหว่างกระทรวงไอซีที (ปัจจุบันคือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) และกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสาร หรือ Ministry of Internal Affairs and Communications (MIC) ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งทั้ง 2 ประเทศ จะขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และด้านการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความสำคัญต่อองค์กร ซึ่งภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว คาดหวังว่าประเทศญี่ปุ่นจะช่วยพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้แก่ประเทศไทย โดยการจัดหาเทคโนโลยีขั้นสูงให้กับรัฐบาลไทย ซึ่งต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2558 ได้นำมาสู่ความร่วมมือในการฝึกอบรมหลักสูตร CYDER โดยเริ่มจากบุคลากรของไทยเซิร์ต สำนักความมั่นคงปลอดภัยของ ETDA และสำนักป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงไอซีทีในตอนนั้นก่อน

หลักสูตรนี้เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งกระทรวง MIC ประเทศญี่ปุ่น ได้นำมาใช้อบรมให้แก่หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานของประเทศญี่ปุ่น ภายใต้การอบรม 1 วัน ครอบคลุมขั้นตอนรับมือภัยคุกคาม สอนให้ใช้เครื่องมือเพื่อวิเคราะห์สาเหตุและความเสียหายที่เกิดขึ้น และซ้อมรับมือภัยคุกคาม 1 วัน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ใช้ความรู้ที่ได้รับในการฝึกปฏิบัติจริง

การฝึกอบรมครั้งนี้ แบ่งผู้เข้าอบรมเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 อบรมในวันที่ 6-7 ธันวาคม 2559 และรุ่นที่ 2 อบรมในวันที่ 8-9 ธันวาคม 2559 โปรแกรมฝึกอบรมได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากสภาพแวดล้อมจำลองของเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้รับประสบการณ์จริงในการรับมือกับการโจมตีทางไซเบอร์แบบเต็มรูปแบบ ตั้งแต่เริ่มเกิดปัญหาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ไปจนถึงวิธีการแก้ไขปัญหาในขั้นตอนสุดท้าย ไม่เพียงเป็นการถ่ายทอดทักษะทางเทคนิคในการรับมือกับการโจมตีทางไซเบอร์เท่านั้น แต่ยังมีมาตรการสำคัญสำหรับหน่วยงานในการป้องกันความเสียหายไม่ให้ลุกลาม รวมทั้งคำแนะนำสำหรับเจ้าหน้าที่และการแบ่งปันข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกด้วย เพื่อให้บุคลากรเหล่านี้สามารถรับมือกับภัยคุกคามจากการโจมตีทางไซเบอร์ที่กำลังเพิ่มจำนวนมากขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้เติมเต็มศักยภาพในการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างครอบคลุม

 

"เราภูมิใจที่ได้รับเลือกเป็นพันธมิตรและนำเสนอโปรแกรมการฝึกอบรมการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้แก่หน่วยงานภาครัฐในประเทศไทย" ทาคายูกิ คาโนะ ประธานบริษัทเอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว "เราหวังว่าจะได้กระชับความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐทั่วโลกในด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่บุคลากรที่มีหน้าที่รับมือกับการโจมตีทางไซเบอร์ โดยต่อยอดความสำเร็จมาจากผลงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในอดีตของเรา"