the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 12.03.2020 (3 สัปดาห์ที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 04.04.2020 | อ่าน 12729

e-Meeting กับข้อกำหนดที่กฎหมายรองรับ เพื่อการทำงานที่ต่อเนื่องสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หน่วยงานพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ได้รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)  การบังคับใช้และผลทางกฎหมาย เงื่อนไข ข้อกำหนดต่าง ๆ รวมทั้งจัดทำแบบประเมินความสอดคล้องของระบบประชุมจากผู้ให้บริการระบบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกใช้ระบบประชุมของผู้สนใจ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๗


การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
การบังคับใช้และผลทางกฎหมาย
 

 • ใช้สำหรับการประชุมที่ต้องการผลตามกฎหมาย หรือกฎหมายกำหนดให้ต้องมีการประชุม เช่น การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือการประชุมของคณะกรรมการต่างๆ
 • ใช้ได้ทั้งการประชุมของภาครัฐ และภาคเอกชน


คนที่เข้าร่วมประชุมมีเงื่อนไขอย่างไร

 • ผู้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 1 ใน 3 ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมเดียวกัน
 • ผู้ร่วมประชุมทั้งหมดต้องอยู่ในราชอาณาจักรขณะที่ประชุม


ข้อกำหนดของระบบ e-Meeting สำหรับการประชุมที่จะมีผลตามกฎหมาย

 • มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ และต้องสอดคล้องตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ 
 • ผู้ร่วมประชุมสามารถสื่อสารกันได้ด้วยเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ
 • เชื่อมโยงสถานที่ประชุมตั้งแต่สองแห่งขึ้นไปเข้าด้วยกัน 
 • ทำให้ผู้ร่วมประชุมสามารถสื่อสารกันได้สองทาง
 • มีอุปกรณ์สำหรับนำเข้าข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เช่น โทรศัพท์ กล้อง ไมโครโฟน 
 • มีอุปกรณ์เพื่อทำหน้าที่เชื่อมโยงหรือแปลงสัญญาณเสียงหรือทั้งเสียงและภาพที่เหมาะสม 
 • การบริหารจัดการระบบ ประธานในที่ประชุมหรือผู้ควบคุมระบบต้องสามารถตัด สัญญาณเสียงหรือภาพ หรือหยุดการส่งข้อมูลได้ทันทีหากมีเหตุจำเป็นหรือมีกรณีฉุกเฉิน 
 • ผู้ร่วมประชุมทุกคนต้องสามารถดูข้อมูลการประชุมที่กำลังนำเสนอในที่ประชุมผ่านเครื่องหรืออุปกรณ์ของตนเองได้ตลอดระยะเวลาการประชุม 
 • มีการบันทึกจากผู้ร่วมประชุมทุกคน ตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม และบันทึก Log
 • มีมาตรฐานการบันทึก เช่น ใช้วิธีการที่เชื่อถือได้ในการรักษาความถูกต้องของข้อมูล

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดได้จากกฎหมายที่เกี่ยวข้องข้างต้น หรือแบบประเมินความสอดคล้องของระบบ


สพธอ. ได้จัดทำแบบประเมินความสอดคล้องของระบบประชุมเพื่อให้ผู้ให้บริการระบบได้ประเมินตนเอง (self assessment) ทั้งนี้ การพิจารณาว่าระบบมีความมั่นคงปลอดภัยสามารถพิจารณาได้ตามมาตรการดูแลความมั่นคงปลอดภัยของผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้สนใจที่ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามกับผู้ให้บริการรายต่าง ๆ ได้โดยตรง

สพธอ. ได้รวบรวมและเผยแพร่ รายละเอียด
การประเมินตนเองของผู้ให้บริการระบบ 
(self assessment) ดังนี้

 
ชื่อระบบ/ผู้ให้บริการ แบบสำรวจความสอดคล้อง
 บริษัท โคโนวานซ์ จำกัด Download เอกสาร
 ระบบ Microsoft Teams / บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด Download เอกสาร
 ระบบ Zoho Meeting  / บริษัท แอคท์วี แมนเนจเม้นท์ จำกัด Download เอกสาร
 ระบบ Cisco Webex / บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด Download เอกสาร
 ระบบ G Suite - Hangouts Meet / Tangerine Co.,Ltd. Download เอกสาร
 ระบบ Zoom Video Conference / บริษัท วัน-ทู-ออล จำกัด Download เอกสาร

 

ผู้ให้บริการระบบการประชุมที่สนใจทำแบบประเมินความสอดคล้องของระบบสามารถ ดาวน์โหลด เอกสารได้ตาม ที่นี้
แบบประเมินความสอดคล้องของระบบ
จัดส่งให้ สพธอ. เพื่อเผยแพร่ต่อผู้สนใจได้ทาง ictlawcenter@etda.or.th

อ่านต่อ ข้อเสนอแนะการจัดการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์