email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 12.03.2020 (7 เดือนที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 27.09.2020 | อ่าน 2883

e-Meeting กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2557


การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมาย ปี 2557

ผู้เข้าร่วมประชุม

คือ กรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ

ข้อห้ามห้ามใช้ e-meeting กับการประชุม ดังนี้

 • การประชุมของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา          
 • การประชุมเพื่อจัดทำคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล                 
 • การประชุมเพื่อดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ
 • การประชุมอื่นที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

การบังคับใช้และผลทางกฎหมาย

 • ใช้สำหรับการประชุมที่ต้องการผลตามกฎหมาย หรือกฎหมายกำหนดให้ต้องมีการประชุม เช่น การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือการประชุมของคณะกรรมการต่างๆ
 • ใช้ได้ทั้งการประชุมของภาครัฐ และภาคเอกชน

คนที่เข้าร่วมประชุมมีเงื่อนไขอย่างไร

 • ผู้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 1 ใน 3 ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมเดียวกัน (ไม่คำนวณจากองค์ประกอบของการประชุม)
 • ควรจะต้องจัดให้มีผู้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 2 คน อยู่ในที่ประชุมที่เดียวกัน (แม้ว่าองค์ประชุม 1 ใน 3 คำนวณได้จำนวน 1 คน ก็ควรจัดให้ผู้ร่วมประชุมอยู่ในที่ประชุมเดียวกัน อย่างน้อย 2 คน)
 • ผู้ร่วมประชุมทั้งหมดต้องอยู่ในราชอาณาจักรขณะที่ประชุม

ข้อกำหนดของระบบ e-Meeting ตามกฎหมาย ปี 2557

 • มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ และต้องสอดคล้องตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ 
 • ผู้ร่วมประชุมสามารถสื่อสารกันได้ด้วยเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ
 • เชื่อมโยงสถานที่ประชุมตั้งแต่สองแห่งขึ้นไปเข้าด้วยกัน 
 • ทำให้ผู้ร่วมประชุมสามารถสื่อสารกันได้สองทาง
 • มีอุปกรณ์สำหรับนำเข้าข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เช่น โทรศัพท์ กล้อง ไมโครโฟน 
 • มีอุปกรณ์เพื่อทำหน้าที่เชื่อมโยงหรือแปลงสัญญาณเสียงหรือทั้งเสียงและภาพที่เหมาะสม 
 • การบริหารจัดการระบบ ประธานในที่ประชุมหรือผู้ควบคุมระบบต้องสามารถตัด สัญญาณเสียงหรือภาพ หรือหยุดการส่งข้อมูลได้ทันทีหากมีเหตุจำเป็นหรือมีกรณีฉุกเฉิน 
 • ผู้ร่วมประชุมทุกคนต้องสามารถดูข้อมูลการประชุมที่กำลังนำเสนอในที่ประชุมผ่านเครื่องหรืออุปกรณ์ของตนเองได้ตลอดระยะเวลาการประชุม 
 • มีการบันทึกจากผู้ร่วมประชุมทุกคน ตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม และบันทึก Log File ที่เกิดจากระบบควบคุมการประชุม
 • มีมาตรฐานการบันทึก เช่น ใช้วิธีการที่เชื่อถือได้ในการรักษาความถูกต้องของข้อมูล

ก่อนประกาศใช้ พ.ร.ก.ฯ และประกาศกระทรวงดิจิทัลฯ พ.ศ. 2563 สพธอ. ได้จัดทำแบบประเมินความสอดคล้องของระบบประชุมเพื่อให้ผู้ให้บริการระบบได้ประเมินตนเอง (self assessment) ตามประกาศ คสช. ที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557

ทั้งนี้ สพธอ. ไม่ได้ทำการตรวจประเมินเพื่อรับรองความสอดคล้อง เนื่องจากตามข้อกำหนดของประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าวไม่ได้กำหนดเงื่อนไขในเรื่องนี้ไว้ เพียงแต่ตรวจสอบแบบประเมินของผู้ให้บริการว่าได้ประเมินด้วยความเข้าใจตามข้อกำหนดหรือไม่ก่อนเผยแพร่

อย่างไรก็ตาม การประเมินความสอดคล้องข้างต้น ผู้ใช้งานจำเป็นต้องศึกษามาตรการด้าน Security ของผู้ให้บริการแต่ละรายว่ามีการดูแลในเรื่องดังกล่าวอย่างไร เพื่อให้แน่ใจว่าระบบเหล่านี้มีความเหมาะสมเพียงพอต่อการนำไปใช้งาน โดยการพิจารณาว่าระบบมีความมั่นคงปลอดภัยสามารถพิจารณาได้ตามมาตรการดูแลความมั่นคงปลอดภัยของผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้สนใจที่ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามกับผู้ให้บริการรายต่าง ๆ ได้โดยตรง

สพธอ. ได้รวบรวมและเผยแพร่ รายละเอียด
การประเมินตนเองของผู้ให้บริการระบบ (self assessment) ดังนี้

ชื่อระบบ/ผู้ให้บริการ

แบบสำรวจความสอดคล้อง

 บริษัท โคโนวานซ์ จำกัด

Download เอกสาร

 ระบบ Microsoft Teams / บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

Download เอกสาร

 ระบบ Zoho Meeting  / บริษัท แอคท์วี แมนเนจเม้นท์ จำกัด

Download เอกสาร

 ระบบ Cisco Webex / บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

Download เอกสาร

 ระบบ G Suite - Hangouts Meet / Tangerine Co.,Ltd.

Download เอกสาร

 ระบบ Zoom Video Conference / บริษัท วัน-ทู-ออล จำกัด

Download เอกสาร

 ระบบ Cisco Webex / บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)​

Download เอกสาร

 ระบบ CAT Conference / บมจ. กสท โทรคมนาคม

Download เอกสาร

 ระบบ BlueJeans / บริษัท แพลนเน็ตคลาวด์ จำกัด

Download เอกสาร

 ระบบ ClickMeeting / บริษัท Triple Systems Co.,Ltd.

Download เอกสาร

 ระบบ Gin Conference / สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)

Download เอกสาร

 ระบบ IR PLUS AGM / บริษัท Online Asset Co.,Ltd.

Download เอกสาร

 ระบบ Poly Clariti Solution / บริษัท Polycom

Download เอกสาร

 ระบบ Vcube UC / บริษัท เอเน็ต จำกัด

Download เอกสาร

 ระบบ One Conference / บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

Download เอกสาร

 ระบบ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ / บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

Download เอกสาร

 ระบบ Quidlab e-Meeting & Voting System / บริษัท Quidlab Co., Ltd.

Download เอกสาร

 
หมายเหตุ การใช้งานระบบ Zoom ปัจจุบันมีรายงานการค้นพบช่องโหว่ของระบบ ซึ่งอาจกระทบต่อการใช้งานและประเด็นด้านความมั่นคงปลอดภัย ซึ่งศึกษารายละเอียดได้จาก https://www.thaicert.or.th/newsbite/2020-04-08-01.html​ ดังนั้น ผู้ใช้งานจึงควรพิจารณาอย่างรอบคอบ
 
อ่านต่อ