email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 27.09.2014 (3 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 13.12.2017 | อ่าน 497

R&D|Innovation


ในมิติของการศึกษาวิจัย ETDA ได้มีการพัฒนาและจัดทำโครงการนำร่องสำหรับโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่จำเป็นสำหรับประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น โครงการ Trusted e-Document Authority (TeDA) ที่จะเป็นต้นแบบในการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แบบถาวรที่มีความน่าเชื่อถือ โดยจัดตั้งระบบรับรองและจัดเก็บเอกสาร โดยเฉพาะ e-Time Stamping, e-Archive และ e-Notary ด้วยเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานกุญแจสาธารณะ (Public Key Infrastructure: PKI) ในการยืนยันตัวบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ Smile Mark ซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการออกเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการทำ e-Commerce เพื่อออกให้แก่เว็บไซต์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่เกณฑ์กำหนด เพื่อยืนยันการมีตัวตนอยู่จริงของผู้ประกอบการ และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคหรือผู้ซื้อสินค้าออนไลน์

Tags: R&D