the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 10.06.2017 (3 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 02.06.2020 | อ่าน 14421
ลงทะเบียนเข้างานฟรี! Thailand Cybersecurity Week 2017

ลงทะเบียนเข้างานฟรี! Thailand Cybersecurity Week 2017


Cybersecurity for All: ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อทุกคน

วันนี้ ถ้าเราใช้อินเทอร์เน็ต แล้วเรารู้สึกไม่ปลอดภัย เราก็คง...ไม่กล้าทำ e-Commerce
เราก็คง...ไม่กล้าใช้บริการของรัฐทางออนไลน์ แล้วเราจะไป Thailand 4.0 ได้อย่างไร

แต่หากเราช่วยกันดูแลอินเทอร์เน็ต แค่เพียงเรารู้เทคนิค เคล็ดลับ 
ไม่ว่าเราจะเป็นคนดูแลระบบ คนทำ e-Commerce ผู้บริหาร และจะใช่ หรือไม่ใช่คนไอทีก็ตาม

เราก็ช่วยกันลดความเสี่ยงทางไซเบอร์ "ได้" ด้วยตัวเราเอง

พบกับงาน
"Thailand Cybersecurity Week 2017”
Cybersecurity for All: ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับ "เรา" ทุกคน​

26–30 มิถุนายน 2560 ณ Space Convention Center ชั้น 12 ​อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์
ถ.พระราม 9 ใกล้แยก อสมท. กรุงเทพฯ

ลงทะเบียนเข้างานฟรีที่

https://www.zipeventapp.com/e/Thailand-Cybersecurity-Week-2017-Cybersecurity-for-All

"พิเศษ! สำหรับผู้ลงทะเบียนเข้างานทุกท่าน รับฟรี! กระเป๋าผ้า มาหิ้วเท่ ๆ ที่งานได้เลย"

 

Cybersecurity for All
ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการผลักดันกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การทำธุรกรรม e-Commerce ต้องมีความเชื่อมั่นและปลอดภัยเมื่อชำระเงินทางออนไลน์ หรือเมื่อติดต่อกับหน่วยงานของรัฐทางออนไลน์ ไม่ว่าจะผ่านมือถือ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือผ่านการใช้แอปพลิเคชันใด ๆ ช่องทางต่าง ๆ ที่เราใช้ และงานเพื่อ Go Online นั้น ต้องมีความมั่นคงปลอดภัย หรือเรียกว่า มี Cybersecurity ในระดับที่มีความเข้มแข็ง มั่นคงปลอดภัยสูงสุด ที่จะทำให้เรามั่นใจ

ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์จึงไม่ใช่สิ่งที่ทำเพื่อคนใดคนหนึ่ง หรือเพื่อหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่ต้องเป็น "ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อทุกคน" และเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องช่วยกัน ทั้งองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่ร่วมกันดูแล Cybersecurity ให้กับประเทศของเรา

Critical Infrastructure Protection for Our People
สร้างแนวทางการทำงานเพื่อปกป้อง Critical Infrastructure Protection ร่วมกัน Critical Infrastructure หรือโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ เช่น โครงสร้างพื้นฐานด้านระบบพลังงาน ระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณสุข ระบบโรงพยาบาล ระบบการชำระเงิน ระบบธนาคาร ระบบตลาดหลักทรัพย์ หรือระบบงานด้านยุติธรรม หากระบบโครงสร้างพื้นฐานสำคัญเหล่านี้ไม่ปลอดภัย หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล จะมีแนวทางการทำงานร่วมกันอย่างไร เพื่อลดความเสี่ยง หรือลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบรุนแรงต่อประเทศ ต่อประชาชนผู้ใช้บริการ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

Secure Coding, Opportunity for Startup
สนับสนุนผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ ผู้ดูแลระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาซอฟท์แวร์ที่ปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งาน “Secure Coding” อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสกับกลุ่ม Startup ทางด้าน Cybersecurity เพื่อส่งเสริมกลุ่มธุรกิจ Startup ที่มีความรู้ความสามารถทางการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างปลอดภัย Secure Coding ให้เป็นที่รู้จัก เพื่อเป็นการต่อยอดธุรกิจ ส่งเสริมการขาย รวมถึงการจ้างงานที่เพิ่มมากขึ้นด้วย

Computer Crime, Privacy & Online Consumer Protection
การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในเรื่องของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมุ่งเน้นเพื่อประโยชน์ของประชาชน ให้ทราบถึงข้อเท็จจริง ในกรณีของเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ทางด้านอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ และวิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ อีกทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลในด้านต่าง ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน

Capacity Building
การพัฒนาบุคลากรทางด้าน Cybersecurity ถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งทางด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ 4.0 ตามแนวนโยบายที่ต้องเน้นทั้งในด้านปริมาณบุคลากรที่เชี่ยวชาญ จริยธรรม และคุณภาพ ทั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปและบุคคลในสายอาชีพต่าง ๆ ได้มีโอกาสเรียนรู้ความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) เช่น Red Team และ Blue Team และประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถ รวมถึงแหล่งเรียนรู้ การประชุมที่สำคัญในต่างประเทศ ทั้งในเชิงเทคนิคและเชิงบริหารจัดการ

Cybersecurity Strategy & Policy
ยุทธศาสตร์ของประเทศ และนโยบายทางด้าน Cybersecurity ของแต่ละองค์กรเป็นสิ่งสำคัญ การติดตามดูแลหน่วยงานที่มีส่วนในโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ ให้มีนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญสูงสุดในลำดับต้น ๆ ที่องค์กรต้องให้ความสำคัญ เนื้อหาของนโยบายที่เหมาะสมกับความพร้อมของหน่วยงานที่แตกต่างกัน การหาข้อสรุปเพื่อให้ทราบถึงความคืบหน้า ความต้องการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาใช้วิเคราะห์ วางแผน บริหารจัดการ เพื่อสอดรับกับแผนปฏิบัติการ แนวทางนโยบายต่าง ๆ ของประเทศ

Cybersecurity Awards
การมอบรางวัลหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการด้าน Cybersecurity ยอดเยี่ยมจากคณะผู้เชี่ยวชาญ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทุกหน่วยงาน เกิดความตระหนัก ยกระดับ และพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรในการบริหารจัดการเพื่อรับมือภัยคุกคามทางด้าน Cybersecurity สพธอ. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงเห็นสมควรจัดให้มีการมอบรางวัลให้กับบุคคลทั่วไป ในกลุ่มเนื้อหาสาระต่าง ๆ โดยให้มีคณะกรรมการพิจารณาและกำหนดหลักเกณฑ์

Cybersecurity for Top Executive (Invited Only)
การประชุมของคณะผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานด้านโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ โดยข้อสรุปที่ได้จากการจัดงาน และการระดมความเห็นในเรื่องของ สถานการณ์ปัจจุบัน ข้อเท็จจริง ขั้นตอนการปฏิบัติ ปัญหาอุปสรรค ความคาดหวัง เป้าหมายของประเทศ และแนวทางการดำเนินการ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ทางด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในอนาคตของประเทศไทย

กำหนดการสัมมนา

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ Space Convention Center ชั้น 12 ​อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์
ถ.พระราม 9 ใกล้แยก อสมท. กรุงเทพฯ

Cybersecurity Awareness for All

09:30–10:30 น.

The New Threat Landscape – The Stakes Have Changed 
Philippe Alcoy Security Technologist APAC
Arbor 

11:00–12:00 น.

Cybersecurity Intelligence
แลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงจากคนวงในซึ่งเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการข้อมูลชั้นความลับทางไซเบอร์ กำจัดพฤติกรรมชั่วร้าย หรือประสงค์ร้ายในการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ เพื่อลดความเสี่ยงอย่างมืออาชีพ 
อนุสรณ์ อูปคำ ที่ปรึกษาอาวุโสด้านเทคนิคประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
RSA

13:00 – 14:00 น.

Transforming Cybersecurity in Government Sector
What the Country and You 'Must Do'
ศาศวัต มาลัยวงศ์ Business Director, Executive Consultant
AC Infotech 

14:30–16:00 น.

Web Security Standards
มาตรฐานความปลอดภัยบนเว็บ
นฤดม รุ่งศิริวงศ์​ ผู้อำนวยการ หัวหน้าทีม IT Security & Solution Architecture
ธนาคารเกียรตินาคิน, ผู้แทน OWASP Thailand Chapter 
อัมฤทธิ์  ทองทั่ว ผู้จัดการส่วนงานบริการให้คำแนะนำทางด้านความเสี่ยง
ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา, ผู้แทน 2600 Thailand

 

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 ณ Space Convention Center ชั้น 12 ​อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์
ถ.พระราม 9 ใกล้แยก อสมท. กรุงเทพฯ

Cybersecurity Awareness for All (Citizen) / Capacity Building

09:30–10:30 น.

Cyberbullying ภัยเงียบเยาวชน
เด็กแกล้งกันผ่านโลกออนไลน์ ครูและผู้ปกครองจะจัดการอย่างไร
ดร.รับขวัญ ภูษาแก้ว
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 
พญ.เบญจพร ตันตสูติ

โรงพยาบาลมนารมย์
ดร.พิเชษฐ ฤกษ์ปรีชา หัวหน้าฝ่ายองค์กรสัมพันธ์
ไลน์ ประเทศไทย 
เอษรา วสุพันธ์รจิต นักจิตวิทยาคลินิกประจำสาขาวิชาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ดำเนินรายการโดย
จิรพล ทับทิมหิน
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

11:00–12:00 น.

The Rise of the IoT sourced DDoS attacks – A Focus on IoT/Mirai botnet 
Jason Hilling Regional Director, South Asia
Arbor

13:00–14:15 น.

จะหาคนเก่ง ๆ มาทําไซเบอร์ซิเคียวริตี้อย่างไรให้เพียงพอกับความต้องการ
ความขาดแคลนของบุคลากรด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้ของประเทศ กับความต้องการที่เพิ่มขึ้น
มีกลยุทธ์อย่างไรในการหาบุคลากร และสร้างคนรุ่นใหม่เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการ
ปริญญา หอมเอนก ประธานและผู้ก่อตั้ง 
ACIS Professional Center

14:30–15:30 น.

ความตระหนักทางด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้ระดับผู้บริหารองค์กร (Security Awareness for C-Level)
ทําอย่างไรเมื่อผู้บริหารไม่เข้าใจ เสนอโครงการทางด้านซีเคียวริตี้ทีไร ไม่อนุมัติสักที จะเสนออย่างไร และผู้บริหารต้องมีความรู้อะไรของ Cybersecurity บ้าง
นรินทร์ฤทธิ์ เปรมอภิวัฒโนกุล
นักวิชาการอิสระและที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัย

15:3016:30 น.

ถอดรหัสลับ บทเรียนราคาแพงโค้ดลับรหัสร้ายมัลแวร์ มารแวร์เรียกค่าไถ่
อาจารย์นักวิจัยผู้ค้นพบโค้ดลับรหัสร้าย และพัฒนาเครื่องมือหยุดยั้งการระบาดของมัลแวร์ WannaCry ซึ่งได้แพร่กระจายทั่วโลกในเดือนพฤษภาคม 2560 เกิดขึ้นและทํางานได้อย่างไร บทวิเคราะห์การแพร่กระจายของมัลแวร์
ผศ.ดร.ชาญวิทย์ แก้วกสิ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

16:30-17:15 น.

Cybersecurity Public Awareness Raising Activities in Japan
Ryo Fuzuki Senior Cybersecurity Analyst
National center of Incident readiness and Strategy for Cybersecurity (NISC), Japan

 

วันที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ สโมสรทหารบก วิภาวดี ​

Cybersecurity Strategy & Policy / Reward / Top Executive (Invited Only)

09:35–09:50 น.

กล่าวรายงาน
วัตถุประสงค์ของงาน เพื่อการยกระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ แนวปฏิบัติแห่งชาติ National Flow และการร่วมมือกันของหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ
ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

09:50–10:20 น.

กล่าวเปิดงาน  
ไซเบอร์ซิเคียวริตี้เป็นเรื่องของทุกคน เป็นเรื่องระดับนานาชาติ ทุกประเทศในโลกล้วนให้ความสำคัญในการติดตามศึกษา วิเคราะห์เข้าไปในมุมมืดของโลกไซเบอร์ ประเทศไทยเอง มีการทำงาน การซื้อขาย การใช้งานบนงานระบบเครือข่ายในอันดับต้น ๆ ของโลก ถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยต้องร่วมมือกัน ในการดูแล บริหารจัดการ จัดระเบียบ ปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างเข้มแข็ง เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคง และผลักดันส่งเสริมแนวนโยบายประเทศไทย 4.0
พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง 
รองนายกรัฐมนตรี

10:30-10:45 น.

พิธีมอบรางวัลหน่วยงาน Cybersecurity Excellence Awards 2017
ให้หน่วยงานที่มีความพร้อมด้านการบริหารจัดการภัยคุกคามทางไซเบอร์ และบุคคลทั่วไป

11:00–12:30 น.

Panel Discussion: Fight for Cybersecurity 
ความพร้อมของหน่วยงานสำคัญระดับแนวหน้า 
การร่วมกันดูแลความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ
หน่วยงานระดับแนวหน้าของประเทศร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์รับมือภัยคุกคาม 
เพิ่มสุข สุทธินุ่น ผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย สายระบบข้อสนเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
รพี สุจริตกุล เลขาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ
ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย
นอ. ปิยะพันธ์ ขันถม
ผู้แทนกระทรวงกลาโหม
อนันต์ แก้วร่วมวงศ์ อุปนายก
สมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทย
ชูชัย วชิรบรรจง ประธานฝ่าย IT 
บมจ.ประกันคุ้มภัย ผู้แทนสมาคมประกันวินาศภัยไทย
ดิชวัฒน์ จันทร์อี่ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
การไฟฟ้านครหลวง
ดำเนินรายการโดย
สุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

13:30–14:15 น.

Paradigm Shift in Cybersecurity: The Challenge From AI
ปลดล็อกความคิดในโลกไซเบอร์ พร้อมรับและเอาชนะความท้าทายจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
ดร.กิตติ โฆษะวิสุทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

14:1515:00 น.

Critical Information Infrastructures 
เรียนรู้ยุทธศาสตร์ ฟังประสบการณ์ 
การปกป้องโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศจากแฮกเกอร์
 โดยผู้ดูแลโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศผู้นำ
Keisuke Kamata Board Member
Financials ISAC Japan

15:1516:00 น.

Cyber Threat Landscape
Timothy Snow Solutions Architect, Security Asia Pacific 
Cisco

16:00–16:45 น.

Security Baseline
จัดการปัญหาไซเบอร์ ทำ 20 ได้ผล 80 ทำน้อยได้มาก เริ่มต้นอย่างไร
Kaja Ciglic Senior Cybersecurity Strategist, Government Security Policy and Strategy Team 
Microsoft

 

วันที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ Space Convention Center ชั้น 12 ​อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์
ถ.พระราม 9 ใกล้แยก อสมท. กรุงเทพฯ

Financial / Digital Content

09:30–10:30 น.

Malware Analysis Without Sandbox
Nishant Ranjan Regional Solution Architect (SABSA SCF) 
Bay Computing

11:0012:00 น.

Ransomware and Other Financial Industry Threats
ดร.โสฬส พานิชปรีชา SANS Instructor
SANS

13:3014:30 น.

การละเมิดลิขสิทธิ์หนังทางออนไลน์ และอนาคตวงการหนังในประเทศไทย 
สุพล สิทธิธรรมพิชัย รองเลขาธิการ
สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ

15:0016:30 น.

เราจะอยู่ในสังคมเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างไร อาชีพที่หายไป ภัยไซเบอร์ที่มองไม่เห็น 
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
และกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 

วันที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ Space Convention Center ชั้น 12 ​อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์
ถ.พระราม 9 ใกล้แยก อสมท. กรุงเทพฯ

Financial

09:30–10:30 น.

How to Achieve Highest Security Level During Digital Transformation
ดร.วรพล วทัญญุตา Head of Technology Security, Architecture, and Risk
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

  11:00–12:00 น.

ในยามที่ Ransomware ระบาด ลูกค้าธนาคารจะปลอดภัยได้อย่างไร?
ระบบการเงินล่มไม่เป็นท่า เมื่อถูกท้าทายในวงกว้างจากมัลแวร์เรียกค่าไถ่ WannaCry การระบาดครั้งใหญ่ที่สุดอีกครั้งหนึ่งของโลก กลุ่มธุรกิจการเงินการธนาคารมีแนวทางสร้างความเชื่อมั่น ในการให้บริการอย่างไรเมื่อเกี่ยวข้องกับเงินของลูกค้า  
พ.ต.อ. นิเวศน์ อาภาวศิน รองผู้บังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
บุษกร ธีระปัญญาชัย
ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
กิติศักดิ์ จิรวรรณกูล ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
สมาคมธนาคารไทย
ดำเนินรายการโดย
จิรพล ทับทิมหิน
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

13:00–14:30 น.

ใช้ของฟรี โดนแอบล้วงข้อมูลจริงหรือไม่?
ของฟรีและดีไม่มีในโลก แอปพลิเคชันฟรีที่ใช้งานกันอยู่เก็บข้อมูลเกินความจำเป็นหรือไม่ ถูกนำไปใช้ทำอะไร และเราจะมีวิธีป้องกันอย่างไร 
สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการ
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

15:00–16:00 น.

Financial Industry APT Attack Analysis Case Study and Lessons Learned
Keisuke Kamata Board Member
Financials ISAC Japan

 

วันที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง Think Big, ETDA

Cybersecurity Policy Workshop Top Executives

09:00–09:1น.

Welcome & Introductions by ETDA executives

09:10–09:40 น.

Global Cybersecurity Policy Environment and Trends

09:4010:10 น.

National Cybersecurity Strategies: Concepts & Implementation

10:10–10:25 น.

Interactive Group Discussions, Led by ETDA

10:40–11:10 น.

Security Baselines for Critical Sectors

11:1011:30 น.

Interactive Group Discussions, Led by ETDA

11:3012:00 น.

Digital Geneva Convention

12:00–12:15 น.

Q&A

12:15–12:30 น.

Summary & Wrap-up

 

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ Space Convention Center ชั้น 12 ​อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์
ถ.พระราม 9 ใกล้แยก อสมท. กรุงเทพฯ

Computer Crime / Privacy and Online Consumer Protection

09:30–10:30 น.

เปิดปูมพลิกแฟ้มคดีการสอบสวน อาชญากรรมที่น่าสนใจ พร้อมแนวทางป้องกัน รู้เท่าทันเหล่ามิจฉาชีพจากด้านมืดของโลกไซเบอร์
พ.ต.ท. อมรชัย ลีลาขจรจิตร รองผู้กำกับการกลุ่มงานสนับสนุนคดีเทคโนโลยี
ปอท. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ศรัณย์ ทองคํา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการพิเศษ
ปท. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
พ.ต.ท. ดรัณ จาดเจริญ เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการ สํานักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

11:00–12:00 น.

Safety Cyber Kids @School and Study Case
Rollin Miller Teacher
Patumwan Demonstration School
James Sayer Teacher
Patumwan Demonstration School

13:00–14:00 น.

International Cybercrime Ring and Investigation
Mohd Zabri Adil Talib Head, Digital Forensics
Cybersecurity Malaysia

15:00–16:30 น.

ร้องเรียนออนไลน์ โดน Hack ต้องแจ้งใคร OCC 1212 ช่วยอะไรคุณ
ถูกแฮก ซื้อของไม่ได้ของ โดนขโมย login ได้รับของปลอม หาตัวช่วยได้ที่ไหน รู้จักกับ
OCC 1212 ความร่วมมือของ 5 หน่วยงานสำคัญ เพื่อแก้ไขปัญหาการซื้อขายออนไลน์
แบบครบวงจร
อนุพงษ์ เจริญเวช นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา 
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) 
ณัฐ พยงค์ศรี  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
ปท.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
พ.ต.ท. อมรชัย ลีลาขจรจิตร รองผู้กำกับการกลุ่มงานสนับสนุนคดีเทคโนโลยี
ปอท. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พรพรหม ประภากิตติกุล รักษาการผู้อำนวยการสำนักความมั่นคงปลอดภัย
ETDA
พลอย เจริญสม 
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
ETDA
ดำเนินรายการโดย
สันต์ทศน์ สุริยันต์
ผู้ชำนาญการอาวุโส สำนักโครงการพิเศษ
ETDA

ลงทะเบียนเข้างานฟรีที่

https://www.zipeventapp.com/e/Thailand-Cybersecurity-Week-2017-Cybersecurity-for-All

"พิเศษ! สำหรับผู้ลงทะเบียนเข้างานทุกท่าน รับฟรี! กระเป๋าผ้า มาหิ้วเท่ ๆ ที่งานได้เลย"