email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 09.06.2017 (3 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 06.08.2020 | อ่าน 2425
ETDA จับมือหน่วยงานไทย มุ่งสู่มาตรฐานสากล UN/CEFACT

ETDA จับมือหน่วยงานไทย มุ่งสู่มาตรฐานสากล UN/CEFACT


จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างแบบจำลองข้อมูล (Data Model) และโครงสร้างข้อความอิเล็กทรอนิกส์ (XML Message) ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล UN/CEFACT

หลังจากที่ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ร่วมกับ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง กำหนดมาตรฐาน e-Tax Invoice สำหรับการออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการซื้อขายสินค้าและบริการ เวอร์ชัน 2.0 ดาวน์โหลดได้ที่นี่ ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อกำหนดมาตรฐาน วางแนวทางและอธิบายการจัดทำข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับใบแจ้งหนี้ ใบรับ และใบกำกับภาษี เพื่อสนับสนุนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นมาตรฐานในการกำหนดโครงสร้างข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเชื่อมโยงกับมาตรฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและประมวลรัษฎากร โดย ETDA ออกแบบตามมาตรฐานสากล UN/CEFACT – Cross Industry Invoice (CII Version 3.0)

ในวันที่ 31 พฤษภาคม ถึง 2 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ETDA จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างแบบจำลองข้อมูล (Data Model) และโครงสร้างข้อความอิเล็กทรอนิกส์ (XML Message) ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล UN/CEFACT แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้งานข้อความอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานสากล ที่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงานได้ รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของโครงสร้างข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของ UN/CEFACT ด้วย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดการใช้งานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และการอำนวยความสะดวกทางการค้า หรือ Trade Facilitation ภายใต้กรอบ WTO

ภายในงานได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ แบบจำลองข้อมูล (Data Model) ตามมาตรฐานสากล UN/CEFACT ได้แก่ Ms. Sue Probert, UN/CEFACT Vice Chair จากประเทศอังกฤษ และ Mr. Michael Dill, CEO บริษัท GEFEC จากประเทศเยอรมนี มาให้ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับ UN/CEFACT Data Model และการใช้งานโปรแกรม GEFEC FX กับ UN/CEFACT Data Model

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มหน่วยงานทั้ง 4 กลุ่มเป็นอย่างดี ได้แก่ Finance Institutions, Utility Service Providers, Government Agencies, Corporate and Network Service Providers โดยมีผู้แทนจากหลากหลายหน่วนงาน ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ การประปานครหลวง การไฟฟ้านครหลวง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กรมศุลกากร กรมสรรพากร บริษัท ไทยเทรดเน็ท จำกัด บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทิฟฟ่า อีดีไอ เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) เข้าร่วม

ผลสรุปจากการจัดอบรมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานต่างเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการใช้มาตรฐานสากล เช่น มาตรฐาน UN/CEFACT ซึ่งช่วยลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก (Simplification) ก่อให้เกิดความกลมกลืนกัน (Harmonization) และมีมาตรฐานเดียวกัน (Standardization) ในการอำนวยความสะดวกทางการค้าและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงเห็นประโยชน์ของกระบวนการสร้างและออกแบบ Data Model ที่มีหลักเกณฑ์ในการกำหนดชื่อและความหมาย (Naming and Defining) รวมถึงการสร้าง XML Schema ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ได้จาก Data Model โดยใช้เครื่องมือสนับสนุนเพื่อประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาดของการออกแบบที่เกี่ยวข้อง

  

ที่สำคัญคือ ผู้เข้าร่วมงานได้เล็งเห็นประโยชน์ของการมี Data Model (TSMS) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล (SCRDM-CII) สำหรับ Cross-industry Invoice ของประเทศไทยในอนาคต และเห็นด้วยว่าควรมีหน่วยงานรับผิดชอบที่เป็นกลาง ที่กำกับดูแลและปรับปรุง Data Model และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น ETDA เพื่อให้การออกแบบและใช้งานข้อความอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืนสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและความต้องการทางธุรกิจ และมีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต