TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

About ETDA

ข่าวสารและกิจกรรม

Incident Coordination Documents

Incident Coordination

ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ไทยเซิร์ต) มีภาระหน้าที่ในการรับแจ้งเหตุและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในประเทศไทย และหน่วยงาน CSIRT ในต่างประเทศ เพื่อตอบสนองและจัดการต่อเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์ รวมถึงการให้การสนับสนุนข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นต่อหน่วยงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเหตุการณ์ที่ได้รับแจ้ง โดยเมื่อได้รับแจ้งเหตุฯ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบและวิเคราะห์เหตุ เพื่อประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 6 ชั่วโมงหลังได้รับแจ้งเหตุ (เฉพาะภายในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.30 - 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ)

หมายเหตุ: ไทยเซิร์ตขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ดำเนินการประสานงานสำหรับเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยฯ ที่ได้รับแจ้ง ในกรณีที่พบว่าเรื่องที่ได้รับแจ้งไม่เป็นจริงหรือไม่มีพยานหลักฐานที่เพียงพอต่อการวิเคราะห์