สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

หรือ สพธอ. จัดทำโครงการสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสำรวจปัญหาและอุปสรรคที่ผู้ประกอบการฯ ประสบอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งศึกษาความต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐของผู้ประกอบการฯ ในแต่ละประเภทอุตสาหกรรม อันจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการฯ ไทย และส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไปสู่ยุคประเทศไทย ๔.๐

สพธอ. จึงใคร่ขอเชิญชวนท่านให้มีส่วนร่วมในการจัดทำฐานข้อมูลสำคัญชุดนี้ ด้วยการตอบแบบสำรวจฯ โดยใช้เวลาตอบประมาณ 15 – 20 นาที และเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณสำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ จะมีการสุ่มจับรางวัลผู้โชคดีจากผู้ตอบแบบสำรวจฯ ออนไลน์ทั้งหมดด้วย

รางวัลผู้โชคดีจากผู้ตอบแบบสำรวจออนไลน์1. Samsung S9 จำนวน 1 รางวัล2. Samsung Galaxy Note fan edition จำนวน 1 รางวัล
ร่วมตอบแบบสำรวจ

ตอบแบบสำรวจฯ ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 8 ตุลาคม 2561
ประกาศผลผู้โชคดีในวันที่ 15 ตุลาคม 2561 ที่ www.etda.or.th และ fb.com/ETDA.Thailand
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
รศ.ดร.กัญนิภัทธิ์ นิธิโรจน์ธนัท
โทร 099 125 2562 หรือ 099 416 9256