1. ผู้โชคดีกรุณาติดต่อขอรับรางวัลภายในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับรางวัล
2. ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ใดๆ ที่ได้จากรายการนี้ให้บุคคลอื่น โดยมิได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากสพธอ.
3. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมีมูลค่าเป็นเงินตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามมูลค่าของของรางวัล

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ internetuserprofile@etda.or.th
หรือ 02-123-1206 ต่อ 90610

นรรณ ตรีชีวันนาถ

ณัฐกร บัวลอย

นิสภา ม่วงพัด

1 นายนวภัทร์ ขันธ์ต้นธง
2 ยุทธนา วุฒิเศรษฐ์สิริ
3 สิริพงศ์ ตติยรัตน์ภูมิ
4 ศศิภา ภัคกาญจนคุณ
5 เนติพงษ์ โควหกุล
6 บุรชัย มุทธากลิน
7 Thipkamon Wongthongcharoen
8 มนัสนันท์ มลิวงค์
9 คมศักดิ์ พานิชรักษาพงศ์
10 ธเนศ คำไว
11 สุนทร อ่อนเกตุพล
12 จักรกฤษณ์ วงศ์ฐิติพรรณ
13 ชเนศ ลักษณ์พันธุ์ภักดี
14 สอางจิตร เปรมปรีดิ์
15 เอมมิกา สาครินทร์
16 สัญชัย สมบัติศรีเจริญ
17 พิมชนก น้อยมุข
18 ทัศนัย แก้วนวลศรี
19 นส.ชนานาถ ไหมพรม
20 สินิจนันท์ เสียงเสนาะ
21 กุลนันท์ นิสสัยเจริญ
22 ชาญยุทธ์ ันันทสุทธิวารี
23 เสฎฐวุฒิ ธรรมถาววณิช
24 นางสาว กฤติกา วัจนะสวัสดิ์
25 ปาริศรา จตุรพิธเจริญ
26 พิชิต รินทระ
27 เถลิงศักดิ์ เสมอเหมือน
28 ปริญญา จิตรโคตร
29 อรรณพ ทาศรีนุช
30 ปัญจพล วิชชาพิณ
31 อุษา ประจันตบริบาล
32 นางธัญญ์รวี ลีนะธีรเวทย์
33 ชมชนก เพียนทอง
34 สิงหนาท ทองเตี่ยง
35 ฉวีวรรณ ขจรเดชากุล
36 โยษิตา เรืองฤทธิ์
37 น.ส.ชยาภา ทาทิตย์
38 ณํฐจรินทร์ นวลวิวัฒน์
39 ธัญญลักษณ์ สหวุฒิวัฒน์
40 นิภาพร ทาคำห่อ
41 พงศกร ตันจารุเวชกุล
42 ชวารา หลิวทอง
43 พูนศรี เถาธรรมสถิตย์
44 วัชรี อนันชัย
45 sirima nooprasong
46 พีระพงษ์ ขันตี
47 พัฒนพงค์ วัฒนเชษฐ์
48 ภูวนารถ มากคุณ
49 สุมาลี ราพิมพ์สำโรง
50 อรวรรณ รัตน์ธรรมดิษฐ์