โดยการสำรวจจะนำไปพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหา วิธีการ รวมถึงช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ของ สพธอ. ต่อไป

ร่วมตอบแบบสอบถาม
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สพธอ.
ได้ทำการสำรวจการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ร่างกฎหมาย มาตรฐาน คู่มือ หรือแนวปฏิบัติที่ดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพิสูจน์และยืนยันตัวตน (Digital ID) ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ข้อเสนอแนะช่วง Work From Home ของหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2563 เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการปรับปรุงการให้บริการของ สพธอ. โดยทุกการตอบแบบสำรวจฯ ของท่านจะเป็นข้อมูลสำคัญที่ สพธอ. จะนำไปพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหา วิธีการ รวมถึงช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อไป

สพธอ. จึงขอเชิญชวนท่านร่วมตอบแบบสำรวจฯ เพื่อเป็นหนึ่งในความเห็นที่ช่วยให้ สพธอ. ปรับปรุงเนื้อหาและบริการให้ดียิ่งขึ้น พร้อมลุ้นรับรางวัล หูฟังไร้สาย JBL (สี Black) รุ่น Tune 120TWS มูลค่า 3,990 บาท โดยจะประกาศผลผู้โชคดีในวันที่ 7 กันยายน 2563
เงื่อนไขการแจกของรางวัลภายในกิจกรรม
 1. ระยะเวลาร่วมกิจกรรม วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2563
 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ตอบแบบสอบถามผ่านทาง www.etda.or.th/lres หรือ สแกนคิวอาร์โค้ด ภายในวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2563 เท่านั้น
 3. ของรางวัลสำหรับกิจกรรมนี้ คือ หูฟังไร้สาย JBL (สี Black) รุ่น Tune 120TWS จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 3,990 บาท (คำนวณจากราคาปกติ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2563)
 4. สพธอ. จะจับรางวัล ในวันที่ 1 กันยายน 2563
 5. วิธีประกาศรางวัล สพธอ. จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ในวันที่ 7 กันยายน 2563 ผ่านช่องทาง www.etda.or.th และ fb.com/ETDA.Thailand
 6. ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ที่ได้ให้ข้อมูลไว้ขณะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ จะต้องเป็นชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ที่ตรงกับข้อมูลในบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบสิทธิของผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล
 7. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐานบัตรประชาชนตัวจริง และ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมาเป็นหลักฐานในการรับรางวัลด้วยตนเอง หากผู้โชคดีไม่มารับของรางวัลตามระยะเวลาที่กำหนด สพธอ. จะถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์รับรางวัล ทั้งนี้ สพธอ. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีที่มีชื่อ – นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ตรงกับ ที่ได้ให้ข้อมูลไว้เท่านั้น
 8. ขอสงวนสิทธิ์ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ และผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้แก่บุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
 9. สพธอ. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการเปลี่ยนแปลงของรางวัล และเงื่อนไขการจับรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และหากมีกรณีพิพาทเกิดขึ้น ให้ยึดถือคำตัดสินของ สพธอ. เป็นที่ยุติและสิ้นสุด
 10. สพธอ. ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือ ยกเลิกข้อกำหนดและ/หรือเงื่อนไขใด ๆ ตามกิจกรรมนี้ได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. ในกรณีที่ สพธอ. พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทุจริต หรือปลอมแปลงเอกสารเพื่อรับรางวัล หรือ ใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริตหรือไม่ดำเนินการใด ๆ ตามเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ สพธอ. มีสิทธิ์ระงับ เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการให้รางวัลได้ หรือดำเนินการใด ๆ ได้ตามที่ สพธอ. เห็นสมควร
 12. กรณีที่ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลติดต่อไม่ได้ หรือ ไม่ติดต่อขอรับรางวัลภายในระยะเวลาที่ สพธอ. กำหนด หรือ ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ สพธอ. กำหนด หรือ ไม่เตรียมหลักฐานการขอรับรางวัลตามที่ สพธอ. กำหนด หรือขอสละสิทธิ์ไม่ขอรับของรางวัล สพธอ. จะถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์รับรางวัล และจะมีการดำเนินการหาผู้โชคดีรายใหม่จากผู้ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการร่วมกิจกรรม
 13. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่สามารถดำเนินการโต้แย้งใด ๆ และการพิจารณาของ สพธอ. ถือเป็นที่สิ้นสุด
 14. พนักงาน สพธอ. และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการจับรางวัล พร้อมทั้งครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้
 15. *ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามมูลค่าของของรางวัล

ร่วมตอบแบบสอบถาม


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ictlawcenter@etda.or.th