รายการข้อมูล

รายละเอียด

1. เลขที่หนังสือรับรอง

สพธอ.63-012

2. ชื่อนิติบุคคลที่ได้รับการรับรอง

บริษัท เบรนเนอร์จี้ จำกัด

3. สถานที่ตั้งของนิติบุคคลที่ได้รับการรับรอง

499 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

5. ระดับความมั่นคงปลอดภัยที่ขอรับการรับรอง

ระดับพื้นฐาน

6. ขอบข่ายการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง

การนำส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์

7. ชื่อผู้ที่มีอำนาจลงนามของ สพธอ.

นายชัยชนะ มิตรพันธ์

8. ตำแหน่งผู้ที่มีอำนาจลงนาม

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

9. วันที่ออกหนังสือรับรองครั้งแรก

31 กรกฎาคม 2563

10. วันที่ออกหนังสือรับรองครั้งล่าสุด

31 กรกฎาคม 2563

11. วันที่หนังสือรับรองสิ้นอายุ

30 กรกฎาคม 2566

12. หนังสือรับรอง