รายการข้อมูล

รายละเอียด

1. เลขที่หนังสือรับรอง

สพธอ.64-001

2. ชื่อนิติบุคคลที่ได้รับการรับรอง

บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จำกัด

3. สถานที่ตั้งของนิติบุคคลที่ได้รับการรับรอง

91 ซอยอ่อนนุช 65 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

5. ระดับความมั่นคงปลอดภัยที่ขอรับการรับรอง

ระดับพื้นฐาน

6. ขอบข่ายการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง

การนำส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์

7. ชื่อผู้ที่มีอำนาจลงนามของ สพธอ.

นายชัยชนะ มิตรพันธ์

8. ตำแหน่งผู้ที่มีอำนาจลงนาม

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

9. วันที่ออกหนังสือรับรองครั้งแรก

20 มกราคม 2564

10. วันที่ออกหนังสือรับรองครั้งล่าสุด

20 มกราคม 2564

11. วันที่หนังสือรับรองสิ้นอายุ

19 มกราคม 2567

12. หนังสือรับรอง