รายการข้อมูล

รายละเอียด

1. เลขที่หนังสือรับรอง

สพธอ.64-009

2. ชื่อนิติบุคคลที่ได้รับการรับรอง

บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร์ จำกัด

3. สถานที่ตั้งของนิติบุคคลที่ได้รับการรับรอง

102/99 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

5. ระดับความมั่นคงปลอดภัยที่ขอรับการรับรอง

ระดับพื้นฐาน

6. ขอบข่ายการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง

การนำส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์

7. ชื่อผู้ที่มีอำนาจลงนามของ สพธอ.

นายชัยชนะ มิตรพันธ์

8. ตำแหน่งผู้ที่มีอำนาจลงนาม

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

9. วันที่ออกหนังสือรับรองครั้งแรก

28 ธันวาคม 2564

10. วันที่ออกหนังสือรับรองครั้งล่าสุด

28 ธันวาคม 2564

11. วันที่หนังสือรับรองสิ้นอายุ

27 ธันวาคม 2567

12. หนังสือรับรอง