email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


A | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  อ  |

เผยแพร่ 13.09.2012 (6 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 21.11.2018 | อ่าน 6044

อนุสัญญา (Convention)

หมายถึง ความตกลงระหว่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่ทำเป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศหลายประเทศ หรือระหว่างองค์การระหว่างประเทศ ที่มาประชุมร่วมกัน เพื่อวางบทบัญญัติเป็นกฎเกณฑ์ของกฎหมายขึ้น