email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


A | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L |  M  | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

M

เผยแพร่ 21.09.2012 (6 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 19.11.2018 | อ่าน 601

Mobile Banking

บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ซึ่งเป็นบริการที่ธนาคารเปิดช่องทางให้ลูกค้าทำบริการทางการเงินผ่านระบบของธนาคารนั้นๆ ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
[ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย (www.bot.or.th)]