the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


A | B | C |  D  | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

D

เผยแพร่ 25.09.2012 (8 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 02.06.2020 | อ่าน 811

Directory Services Markup Language (DSML)

คือ การนำเสนอข้อมูล directory service ในรูปแบบของ XML ซึ่งสามารถรองรับโมเดลของข้อมูลตามโครงสร้างของ LDAP ได้