email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


A | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L |  M  | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

M

เผยแพร่ 24.10.2012 (6 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 22.10.2018 | อ่าน 681

Mutual Recognition Arrangement หรือ MRA

Mutual Recognition Arrangement หรือ MRA


การทำความตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangement หรือ MRA) เป็นความตกลงที่เสนอให้คู่ค้าแต่ละฝ่ายยอมรับมาตราฐานและการตรวจสอบสินค้าของกันและกันในการทำการค้าระหว่างประเทศ และเกิดขึ้นเมื่อประเทศคู่ค้ามีการกำหนดมาตรฐานบังคับที่แตกต่างกัน ซึ่งแต่ละประเทศจะเปรียบเทียบมาตรฐาน และวิธีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าแต่ละชนิดที่จะทำการค้าของประเทศคู่ค้า โดยที่ไม่ต้องตรวจสอบและรับรองซ้ำอีกต่อไป ซึ่งถือว่ามีความสำคัญต่อ FTA เป็นอย่างยิ่ง


ที่มา : http://www.aseanthailand.org/s3.html