email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


A | B | C | D | E | F | G | G | H |  I  | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

I

เผยแพร่ 21.05.2013 (6 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 15.02.2019 | อ่าน 619

Interoperability standard

แนวทางที่จะทำให้ข้อมูลในระบบ หรือคอมโพเนนท์ต่างๆ ของแต่ละหน่วยงานสามารถพูดคุยกันได้โดยระบบไม่จำเป็นต้องมาจากที่เดียวกันหรือหน่วยงานเดียวกัน แต่ต้องสามารถคุยกันได้ ติดต่อสื่อสารกันได้ แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้