email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


A | B | C | D |  E  | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

E

เผยแพร่ 08.07.2013 (5 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 20.10.2018 | อ่าน 586

eBillme

eBillme

e-Billme เป็นการจ่ายเงินที่ทำให้สามารถซื้อของออนไลน์ และจ่ายเงินโดยการจ่ายผ่านธนาคาร  เครดิตยูเนียน (credit union) หรือบริษัทที่ให้บริการรับชำระเงินได้

หมายเหตุ: รูปแบบของเครดิตยูเนี่ยนในประเทศไทยจัดตั้งในรูปแบบของสหกรณ์ ได้แก สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

แหล่งข้อมูลอ้างอิง: www.scaat.in.th/Bachelor/new/1.../special7.doc, wikipedia.org