email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


A | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O |  P  | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

P

เผยแพร่ 17.07.2012 (6 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 20.11.2018 | อ่าน 612

Platform Compatibility

จากความหมายของคำว่า Platform ผู้พัฒนามักเจอคำถามว่า “ซอตฟ์แวร์นี้สามารถรองรับกับ Platform อะไรได้บ้าง” นั้นคือหมายความของคำนี้ กล่าวคือ ความสามารถของซอฟต์แวร์ข้อหนึ่งสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์คือ ควรกำหนดให้ชัดเจนว่าซอฟต์แวร์นี้สามารถใช้งานบน Platform อะไรบ้าง ตัวอย่างเช่น ซอฟต์แวร์ Instagram สามารถใช้งานบน iOS Platform ได้และในวันที่ 25 มีนาคม 2555จะสามารถใช้งานบน Android Platform ได้