the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


A | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |  R  | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

R

เผยแพร่ 20.05.2014 (6 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 03.07.2020 | อ่าน 1433

Retention Period

Retention Period : ระยะเวลาที่ record จะถูกจัดเก็บจากวันที่เริ่มเก็บ (retention start date) ซึ่งจะถูกสร้างโดย retention trigger จนกระทั้งถึงเวลากำจัด (disposal due date)