TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

บริการดิจิทัลและโครงสร้าง

Data Dictionary Documents

พจนานุกรมชุดข้อมูลร่วม (Data Dictionary)

พจนานุกรมชุดข้อมูลร่วม (Data Dictionary) ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงที่รวบรวมรายการชุดข้อมูลร่วม ซึ่งประกอบด้วย Core Component (CC), Business Information Entity (BIE) และ Data Type (DT) เพื่อให้ผู้ต้องการพัฒนาเอกสารหรือข้อความอิเล็กทรอนิกส์ สามารถสืบค้น และนำมาใช้เป็นส่วนประกอบในการจัดทำเอกสารหรือข้อความอิเล็กทรอนิกส์

เข้าสู่ Data Dictionary

Data Dictionary