TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

Statistic e-Transactions

Statistic e-Transactions Statistic e-Transactions

Statistic e-Transactions

สิ่งหนึ่งที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ คือ การทำธุรกรรมออนไลน์เกี่ยวข้องกับคนจำนวนมากในสังคม หลายคนทำธุรกรรมออนไลน์โดยที่ไม่รู้ตัว ETDA ที่มีภารกิจส่วนหนึ่งของการทำงานในลักษณะหลังบ้าน หรือ Back-end ที่เกี่ยวข้องกับ Logical Infrastructure จึงต้องมีการศึกษาถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคหรือผู้ใช้งานในปัจจุบัน ว่าเป็นไปในทิศทางใด ทั้งในรูปแบบของการรวบรวมข้อมูลสถิติในระดับ Secondary Data และการสำรวจพฤติกรรมของผู้บริโภคโดยตรง โดยผลงานที่สำคัญ ได้แก่ เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับสถิติทางด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ (e-Transactions Statistics Report) และรายงานผลการสำรววจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย (Thailand Internet User Profile) พร้อมกับการพิจารณาถึงความต้องการของผู้ใช้งานในระดับต่างๆ เพื่อเสนอแนะนโยบาย มาตรฐาน กระบวนการ และคิดค้นนวัตกรรม ที่จะช่วยเอื้อให้การทำธุรกรรมออนไลน์มีความมั่นคงปลอดภัยมากขึ้น เพื่อนำไปสู่การเพิ่มปริมาณของการทำธุรกรรมออนไลน์ ซึ่งเป็นการดำเนินงานที่ไม่ได้หวังผลระยะสั้น แต่เป็นการร่วมสร้างรากฐานของการทำธุรกรรมออนไลน์ของประเทศในระยะยาว