TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข้อเสนอแนะมาตรฐานและการรับรอง

e-Commerce Service Providers Documents

e-Commerce Service Providers

 

banner_Open.jpg

โครงการอบรมและลงทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจที่ให้บริการแก่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ

วัตถุประสงค์
เพื่อดูแลความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ ป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล
กิจกรรมหลักที่ทำ
ชวนผู้ประกอบธุรกิจที่ให้บริการแก่ e-Commerce Platform มาอบรม พร้อมลงทะเบียนไว้เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อ เช่น เมื่อเกิด Incident หรือ Data Breach
กิจกรรมต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่น
จัดทำข้อเสนอแนะมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของผู้ประกอบธุรกิจด้าน e-Commerce เพื่อให้ใช้ประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self-assessment) จากนั้นมีกระบวนการให้ขอรับการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง
 

ข้อตกลงการเข้าร่วม

ในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ หากผู้เข้าร่วมโครงการแจ้งให้ สพธอ. ทราบว่าประสงค์จะให้เก็บรักษาข้อมูลทางธุรกิจใดของตนไว้เป็นความลับ สพธอ. ตกลงจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับข้อมูลดังกล่าวทราบ อย่างไรก็ตาม สพธอ. สามารถนำ ข้อมูลไปใช้เพื่อการจัดทำข้อมูลเชิงสถิติหรือการวิเคราะห์ที่ไม่เป็นการเปิดเผยที่มาของข้อมูลดังกล่าวได้ นอกจากนี้ สพธอ. สามารถเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้เข้าร่วมโครงการให้ไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานโครงการตามรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษานโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ สพธอ. ได้ ที่นี่