TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข้อเสนอแนะมาตรฐานและการรับรอง

รูปแบบการประเมินและการรับรองความสอดคล้อง Documents

รูปแบบการประเมินและการรับรองความสอดคล้อง

 

Approve_self.jpg

Download แบบประเมินความสอดคล้องของระบบควบคุมการประชุมฯ

1 ผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมสามารถดำเนินการประเมินตนเอง และ ส่งแบบประเมินดังกล่าว ได้ที่อีเมล emeeting@etda.or.th
2 สพธอ. จะนำรายชื่อผู้ประเมินความสอดคล้องด้วยตนเองและระบบควบคุมการประชุมขึ้นเว็บไซต์ภายใน 10 วันทำการ
(นับตั้งแต่วันที่ได้รับข้อมูลครบถ้วน)
*หมายเหตุ ผู้ประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง ควรประเมินอย่างน้อยทุก 6 เดือน ทั้งนี้ สพธอ. จะทบทวนรายชื่อผู้ประเมินความสอดคล้องด้วยตนเองทุกเดือนมกราคมและเดือนกรกฎาคมของทุกปี

 

shadows.jpg
Approve_ETDA.jpg

อ่านรายละเอียด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองระบบควบคุมการประชุม