TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข้อเสนอแนะมาตรฐานและการรับรอง

รูปแบบการประเมินและการรับรองความสอดคล้อง Documents

รูปแบบการประเมินและการรับรองความสอดคล้อง

Approve_self.jpg

Download แบบประเมินความสอดคล้องของระบบควบคุมการประชุมฯ

ขั้นตอนการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง
1. ผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมสามารถดาวน์โหลดแบบประเมินความสอดคล้องของระบบควบคุมการประชุมฯ กรอกข้อมูล แล้วส่งแบบประเมินดังกล่าวมาที่อีเมล [email protected]
2. สพธอ. ตรวจสอบข้อมูล ว่าผู้ให้บริการได้ประเมินตนเองด้วยความเข้าใจตามข้อกำหนดหรือไม่
3. สพธอ. ประกาศชื่อระบบควบคุมการประชุมฯ และชื่อบริษัทผู้ให้บริการที่หน้าเว็บไซต์ภายใน 10 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับข้อมูลครบถ้วน
4. ผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมฯ ที่ได้รับการประกาศหน้าเว็บไซต์ต้องทบทวนความสอดคล้องของระบบควบคุมการประชุมฯ ทุก 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ สพธอ. ประกาศหน้าเว็บไซต์ และส่งแบบประเมินฯ ให้ สพธอ. ก่อนครบกำหนด (สามารถดูวันที่ประกาศหน้าเว็บไซต์ และวันที่ครบกำหนดการทบทวนได้ในแบบประเมินฯ)

ทั้งนี้ ก่อนถึงกำหนดการทบทวนประมาณ 1 เดือน สพธอ. จะส่งอีเมลแจ้งเตือนผู้ให้บริการ หากไม่ดำเนินการทบทวนภายในกำหนด สพธอ. ขอสงวนสิทธิ์ในการนำชื่อระบบควบคุมการประชุมฯ และชื่อบริษัทผู้ให้บริการออกจากหน้าเว็บไซต์

 

shadows.jpg