TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ThaiCERT

แจ้งเหตุภัยคุกคามและช่องทางติดต่อ Documents

แจ้งเหตุภัยคุกคามและช่องทางติดต่อ

แจ้งเหตุภัยคุกคามและช่องทางติดต่อ
แจ้งเหตุภัยคุกคามและช่องทางติดต่อ
สถิติภัยคุกคาม
สถิติภัยคุกคาม
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่

แจ้งเหตุภัยคุกคาม

ไทยเซิร์ตรับแจ้งเหตุละเมิดความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ทางอิเล็กทรอนิกส์เมล (E-mail) และในกรณีที่ผู้แจ้งมีความประสงค์จะรักษาความลับของข้อมูลในอิเล็กทรอนิกส์เมลที่ส่งถึงไทยเซิร์ต ผู้ส่งสามารถดำเนินการเข้ารหัสลับข้อมูลด้วยเทคโนโลยี PGP ซึ่งในปัจจุบัน ทางไทยเซิร์ตมีการใช้งาน PGP อยู่หลายชุดดังต่อไปนี้

ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเหตุละเมิดความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์ การสอบถามข้อมูลเชิงเทคนิคทางด้าน ความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์ หรือเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์ ให้ส่งมาที่
อิเล็กทรอนิกส์เมล reportat-sign.pngthaicert.or.th
หมายเลขของกุญแจ (Key ID) 0x34EFCC01
ประเภทของกุญแจ (Key Type) RSA
วันหมดอายุ (Expires) 2022-07-01
ขนาดความยาว (Key size) 2048
Fingerprint 9E12 A2E1 3A97 BD1D 9223 6EA2 9955 3582 34EF CC01
ในกรณีที่เป็นเรื่องติดต่อทั่วไป ให้ส่งมาที่
อิเล็กทรอนิกส์เมล officeat-sign.pngthaicert.or.th
หมายเลขของกุญแจ (Key ID) 0xE9B9235C
ประเภทของกุญแจ (Key Type) RSA
ขนาดความยาว (Key size) 2048
Fingerprint 619E 9F9F DB75 2E72 DF49 559E 9311 2473 E9B9 235C
 

ช่องทางติดต่อ

ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ไทยเซิร์ต) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี) ชั้น 21 เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์
0-2123-1212
อีเมล
ติดต่อเรื่องทั่วไป : officeat-sign.pngthaicert.or.th
แจ้งเหตุภัยคุกคาม : reportat-sign.pngthaicert.or.th
ติดตามข่าวสาร