TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

Knowledge Sharing

บทความ Articles

บทความ

Digital Service
ETDA โชว์ 3 สุดยอดนวัตกรรม จากเวที Hackathon: Finding the Best Enabler หนุน SMEs ไทย พร้อมสู่ธุรกิจดิจิทัล

“ปลดล็อก SMEs ไทย ให้พร้อมสู่ธุรกิจดิจิทัล” คือหนึ่งในเป้าหมายสำคัญที่ สพธอ.ได้ร่วมกับสมาร์ทพาร์ทเนอร์ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการผลักดันและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาธุรกิจกลุ่ม SMEs

 • 26 ม.ค. 65
 • 7
e-Commerce
กลยุทธ์สร้างยอดขายรวยทะลุร้าน ด้วยการตลาดออนไลน์ ตอนที่ 1

เพิ่มพลังในการสื่อสารให้ตื่นเต้นเข้มข้นขึ้นด้วย Video Content ที่มีประโยชน์และตรงใจกลุ่มเป้าหมาย ที่สำคัญคือใช้พลังของลูกค้าที่เชื่อมโยงกัน คุยกัน แชร์กัน มาทำการตลาดบนโลกออนไลน์

 • 04 เม.ย. 60
 • 294
Digital Service
รู้จัก และทำความเข้าใจ Crowdfunding

Crowdfunding คือ การระดมทุนจากฝูงชนคนละจำนวนไม่มาก เพื่อสนับสนุนกิจกรรม โครงการ หรือธุรกิจ ผ่านเว็บไซต์กลาง หรือที่เรียกว่า Platform การระดมทุนในรูปแบบดังกล่าวเหมาะสำหรับธุรกิจที่เพิ่งเริ่มกิจการ เนื่องจากทำได้ง่ายและสะดวก

 • 30 ก.ย. 59
 • 412
Digital Service
การควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ซึ่งได้ให้อำนาจคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ในมาตรา 37 (2) กำหนดให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจ

 • 19 พ.ค. 59
 • 512
Digital Law
“EU-U.S. Privacy Shield” กรอบข้อตกลงการโอนข้อมูลระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาฉบับใหม่

สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาได้บรรลุกรอบข้อตกลงการโอนข้อมูลระหว่างประเทศระหว่าง EU และ U.S. รูปแบบใหม่ โดยใช้ชื่อว่า “EU-U.S. Privacy Shield”

 • 11 ก.พ. 59
 • 41
e-Standard
NFC เทคโนโลยีที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้น

NFC หรือ Near Field Communication เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายระยะสั้น (Short-Range WirelessTechnology) ใช้คลื่นความถี่ 13.56 เมกะเฮิรตซ์

 • 30 ก.ย. 58
 • 1359
e-Commerce
การระงับข้อพิพาททางออนไลน์ (Online Dispute Resolution : ODR)

การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน ด้วยวิวัฒนาการของเทคโนโลยีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิธีการดำเนินการค้าขายระหว่างผู้ประกอบการและผู้บริโภค

 • 30 มี.ค. 58
 • 811
Digital Service
การจัดทำกรอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย

จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทยเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีมูลค่ารวม 768,014 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2556 ในจำนวนนี้เป็นมูลค่าการทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างภาคธุรกิจด้วยกันเอง (B2B) ประมาณ 238,486 ล้านบาท

 • 26 มี.ค. 58
 • 40
e-Standard
สิ่งพิมพ์ออก (Print Out)

ตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การรับรองสิ่งพิมพ์ออก พ.ศ. 2555 ได้ให้ความหมายของ สิ่งพิมพ์ออกว่า หมายถึง “สิ่งพิมพ์ออกของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการนำเสนอหรือเก็บรักษาเป็นเอกสารต้นฉบับ”

 • 16 มิ.ย. 57
 • 29
e-Standard
หมายเลข Object Identifier (OID) และหน่วยงานรับจดทะเบียน (Registration Authority:RA)

ในประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวทางการจัดทำแนวนโยบาย (Certificate Policy) และแนวปฏิบัติ (Certification Practice Statement) ของผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority) พ.ศ.2553

 • 05 มิ.ย. 57
 • 164