TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล Documents

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานมีการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้แก่
1. นโยบายการคัดเลือกและการจ้างงาน

สพธอ. ยึดหลักความโปร่งใส เป็นธรรม และเสมอภาคเป็นสำคัญ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมได้แข่งขันอย่างเท่าเทียมกัน ผ่านกระบวนการสรรหาที่เป็นไปด้วยความโปร่งใส อีกทั้งยังคัดเลือกบุคลากรโดยการคำนึงถึงค่านิยมหลัก(Core Value) ของสำนักงาน และสมรรถนะ (competency) ที่จำเป็นและสอดคล้องต่อการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

2. นโยบายการพัฒนาพนักงาน

สพธอ. มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานในทุกระดับ เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ผ่านเครื่องมือที่หลากหลาย โดยคำนึงถึงเป้าหมายของสำนักงาน การพัฒนาวัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร (Culture and core value) และความก้าวหน้าทางอาชีพ รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา สามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มุ่งสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ โดยสนับสนุนให้ผู้บังคับบัญชาและพนักงานร่วมกันวางแผนพัฒนารายบุคคลเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งงานในปัจจุบันและอนาคต มีความเหมาะสมต่อการสืบทอดตำแหน่งทดแทนในอนาคต เพื่อรองรับ การดำเนินงานของสำนักงานอย่างต่อเนื่อง ความรู้ความสามารถ

3. นโยบายการปรับเลื่อนตาแหน่ง

สพธอ. เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพได้เติบโตในสายงาน โดยพิจารณาตามผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะของพนักงาน (ประสบการณ์ ความรู้ และทักษะที่สำคัญ) โดยพิจารณาร่วมกับโครงสร้างองค์กร แผนยุทธศาสตร์ของสำนักงาน สิ่งส่งมอบ และพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมขององค์กร (Culture and core value) เพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมที่สุดในการดำรงตำแหน่งและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่กำหนด โดยพิจารณาจากพนักงานในสำนักงานก่อน เว้นแต่ ไม่มีผู้ที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานในช่วงเวลานั้น จึงจะสรรหาจากบุคคลภายนอก

4. นโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงาน

สพธอ. มีระบบและวิธีการประเมินผลที่เป็นธรรม สามารถสะท้อนผลการปฏิบัติงานและความสามารถของพนักงานได้อย่างชัดเจน มีการประเมินผลจากผู้บังคับบัญชาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องร่วมกันกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคล ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดขององค์กร ทิศทางการดำเนินงาน และค่านิยมองค์กร เมื่อการประเมินผลฯ แล้วเสร็จจะมีการสรุปผลภาพรวมเสนอต่อคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการบริหาร สพธอ. โดยมีการสื่อสารระหว่างผู้ประเมินและพนักงานเพื่อให้พนักงานทราบเป้าหมายในการทำงานและรับทราบผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองในระยะต่อไป

5. นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต

สำนักงานมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนตามความรู้ความสามารถที่เป็นธรรมและคำนึงถึงสภาวะเศรษฐกิจ และตลาดแรงงานเป็นสำคัญ มีการจัดสวัสดิการที่หลากหลายให้พนักงานและครอบครัวสามารถดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม รวมถึงส่งเสริมสุขภาพอนามัย และส่งเสริมให้พนักงานมีความสัมพันธ์อันดีร่วมกัน ตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการเวลาอย่างเหมาะสมระหว่างเวลาการทำงานและเวลาส่วนตัว (Work life Balance)