TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564 Documents

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564

สพธอ. ดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล และข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมมีการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการอย่างโปร่งใสในทุกขั้นตอน เน้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน ผู้บริหาร และคณะกรรมการกำกับ สพธอ.
1. การวางแผนกำลังคน

สพธอ. มีการวางแผนอัตรากำลังคนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยในปี 2564 สพธอ. มีโครงการทบทวนการปรับโครงสร้างและระบบงาน พร้อมวางอัตรากำลังใหม่ โดยวิเคราะห์ข้อมูลในหลายมิติประกอบกัน ทั้งการวิเคราะห์ภารกิจองค์กร บทบาทหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้งสำนักงาน และนโยบายระดับประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดโครงสร้างและจำนวนพนักงานในแต่ละสายงานให้เหมาะสม สามารถทำงานได้ตอบโจทย์ภารกิจและเป้าหมาย อีกทั้งยังคำนึงถึงความต้องการของภาครัฐ ภาคธุรกิจและภาคประชาชนเพื่อกำหนดกำลังคนในแต่ละศูนย์/ฝ่าย พร้อมบริหารจัดการอัตรากำลังคนที่มีด้วยรูปแบบ Agile Organization เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในยุคดิจิทัล โดยทุกกิจกรรมและกระบวนการในการทบทวนปรับโครงสร้างและระบบงาน สพธอ.เปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับเข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการเพื่อให้สะท้อนข้อเท็จจริง และทำให้เกิดความโปร่งใสในการกำหนดโครงสร้างและอัตรากำลัง มีการดำเนินการตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ พร้อมสื่อสารและประกาศข้อมูลโครงสร้างและอัตรากำลังอย่างเป็นทางการให้เป็นที่รับทราบโดยทั่วกัน
 

2. การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน

สพธอ. ยึดหลักความโปร่งใสตรวจสอบได้ และให้ความเป็นธรรมและความเสมอภาคเป็นสำคัญในการสรรหาและคัดเลือกคนดีคนเก่งที่เหมาะสมกับองค์กร โดยในปี 2564 สพธอ. มีการคัดเลือกและสรรหาเจ้าหน้าที่ทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการตามโครงสร้างองค์กรใหม่ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมได้สมัครผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น หน้าเว็บไซต์สพธอ. และเว็บไซต์สมัครงานต่างๆ เป็นต้น และเปิดให้มีการแข่งขันกันอย่างเท่าเทียมบนเกณฑ์การคัดเลือกที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับ โดยคำนึงถึงบุคคลที่มีค่านิยมหลัก (Core Value) สอดคล้องกับองค์กร และมีสมรรถนะ (Competency) ที่จำเป็นและสอดคล้องต่อการปฏิบัติงานในแต่ละตำแหน่ง เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

เมื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานแล้ว สพธอ. ยังมีการสร้างวัฒนธรรมและให้คุณค่ากับการรักษาไว้ซึ่งความเป็นคนดีและคนเก่งตามค่านิยมองค์กรพร้อมเป็นต้นแบบที่ดี โดยมีการจัดกิจกรรมภายในสำนักงานอย่างสม่ำเสมอ ได้แก่ การประกาศและยกย่องบุคคลต้นแบบในด้านความเป็นเลิศในการดำเนินงาน การรักษาความเป็นทีม การอุทิศตนทุ่มเทเพื่อการทำงาน องค์กรและประเทศชาติ การปรับตัวให้พร้อมกับการทำงานในยุคสังคมดิจิทัลที่ต้องมีความเก่งและความดีควบคู่กัน

3. การพัฒนาบุคลากร

สพธอ. มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานในทุกระดับ เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเท่าทันการเปลี่ยนแปลง โดยในปี 2564 สพธอ. ได้พัฒนาบุคลากรในทุกระดับตำแหน่งและทุกกลุ่มงานตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี 2564 ดังนี้

  • พัฒนาทักษะ ความรู้และเสริมสร้างสมรรถนะทั้งด้าน Functional Competency และด้าน  Soft Competency เพื่อให้พนักงานพร้อมขับเคลื่อนภารกิจองค์กรได้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
  • พัฒนาด้านพฤติกรรมด้วยการสร้างสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร (Culture and Core Value) ที่ใส่ใจการส่งมอบงานที่มีคุณภาพให้กับทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกองค์กร มุ่งเน้น จริยธรรม จรรยาบรรณ รวมทั้งความโปร่งใสในการทำงาน
นอกจากนี้ สำนักงานยังสนับสนุนให้ผู้บังคับบัญชาและพนักงานร่วมกันวางแผนพัฒนารายบุคคลเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นบุคลากรที่กระตือรือร้นในการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการกำหนดแนวทางพัฒนากลุ่ม Talent และผู้ที่เป็น Successor  โดยจะมีการกำหนดและวางแผนพัฒนาอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มีความพร้อมก้าวเข้าสู่ตำแหน่งสำคัญ
 

4. การสร้างเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ

สพธอ. เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพได้เติบโตในสายงาน โดยพิจารณาตามผลการปฏิบัติงาน และสมรรถนะของพนักงานในตำแหน่งที่ถือครอง (รวมถึงประสบการณ์ ความรู้ และทักษะที่สำคัญ) โดยพิจารณาร่วมกับโครงสร้างองค์กร แผนยุทธศาสตร์ของสำนักงาน สิ่งส่งมอบ และพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร (Culture and Core Value) เพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมที่สุดในการดำรงตำแหน่งและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่กำหนด

ในปี 2564 สพธอ.ได้ดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในการกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ตั้งแต่กระบวนการวางโครงสร้างตำแหน่งงานให้เหมาะสมภารกิจตามโครงสร้างองค์กรใหม่ (Organization Structure)  โดยมีการกำหนดระดับตำแหน่งภายใต้โครงสร้างอย่างชัดเจนสอดรับกับรูปแบบการทำงาน Agile Organization จากนั้นมีการกำหนดสมรรถนะแต่ละระดับตำแหน่งของแต่ละสายงานพร้อมประกาศให้พนักงานได้ทราบและรับรู้ทั่วกัน พร้อมมีเกณฑ์การประเมินสมรรถนะรายบุคคล เพื่อให้รู้ว่าจะต้องมีการพัฒนาสมรรถนะของตนเองอย่างไร เพื่อการก้าวไปยังตำแหน่งที่สูงขึ้น นอกจากนี้ สำนักงานยังมีการจัดทำแนวทางการกำหนดผู้เป็น Talent และการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อการบริหารจัดการภารกิจ กำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที

5. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

สพธอ. มีการดำเนินการตามนโยบายการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงานโดยคำนึงถึงสภาวะเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ครอบคลุมสวัสดิการที่หลากหลายอย่างเหมาะสมให้พนักงานและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม เพื่อที่จะได้มีกำลังกายและกำลังใจอย่างเต็มที่ในการทำงานและส่งมอบผลงานอันจะเกิดประโยชน์ต่อประเทศ โดยมีการส่งเสริมสุขภาพอนามัย และสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการทำงาน โดยในปี 2564 สพธอ. ได้ดำเนินการ ดังนี้

  • กำหนดเครื่องมือทางดิจิทัลและออกกฎระเบียบที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้แก่ การกำหนดเครื่องมือและกฎระเบียบรองรับการทำงานจากบ้าน (Work from Home)
  • กำหนดให้มีเวลาการปฏิบัติงานแบบยืดหยุ่น (Flexible)  เพื่อให้พนักงานหลีกเลี่ยงการจราจรหนาแน่น หรือสามารถบริหารจัดการภารกิจส่วนตัวได้ก่อนมาทำงาน 
  • จัดสภาพแวดล้อมการทำงานให้เอื้อต่อการคิดค้นสิ่งใหม่ด้วย Mobile Office ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบปะพูดคุยกันอย่างกว้างขว้าง มี Facilities สิ่งอำนวยความสะดวกรองรับ
  • จัดกิจกรรมในการสนับสนุนสังคมให้น่าอยู่ภายใต้ความชำนาญของบุคลากรของสำนักงาน (CSR)
  • ดูแลสุขภาพและสวัสดิภาพของพนักงาน เช่น จัดให้มีการทำประกันสุขภาพ จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี การฉีดวัคซีนป้องกันโรค และสวัสดิการอื่นๆ ตามระเบียบข้อบังคับด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
นอกจากนี้ สพธอ. ยังให้ความสำคัญกับการสื่อสารภายในองค์กร โดยมีช่องทางการสื่อสารภายในที่หลากหลายและจัดกิจกรรมสื่อสารภายในอย่างสม่ำเสมอ เช่น กิจกรรม ETDA On AIR และ กิจกรรม Homeday เป็นต้น เพื่อผู้บริหารได้สื่อสารนโยบายองค์กรให้พนักงานทราบอย่างทั่วถึง พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อนโยบายดังกล่าว

6. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

สพธอ. มีการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรที่โปร่งใสและเป็นมาตรฐาน โดยบุคลากรทุกคนจะเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกและสรรหาที่โปร่งใสและเป็นธรรม เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมได้สมัครและแข่งขันกันอย่างเท่าเทียมบนเกณฑ์การคัดเลือกที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับ ก่อนมีการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรตามข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของ สพธอ.

สำหรับในปี 2564 สพธอ. ดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนที่ชัดเจนและเปิดเผยโปร่งใสตามนโยบายที่วางไว้ตั้งแต่การกำหนดเกณฑ์การสรรหาคัดเลือก แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ดำเนินการสรรหา จนถึงกระบวนการบรรจุและแต่งตั้ง และในกระบวนการปรับโครงสร้างองค์กรปี 2564 นำไปสู่การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรภายใน สพธอ. ให้มีโอกาสได้ทำงานที่สนใจ พร้อมเน้นให้มีการประเมินสมรรถนะ (Competency) ประกอบการบรรจุแต่งตั้งบุคลากรในระดับเจ้าหน้าที่ และเสนอผู้อำนวยการบรรจุแต่งตั้งตามขั้นตอนและกฎระเบียบที่กำหนดไว้
 

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

สพธอ. มีระบบและวิธีการประเมินผลที่เป็นธรรม สามารถสะท้อนผลการปฏิบัติงานและความสามารถของพนักงานได้อย่างชัดเจน โดยที่ผ่านมาจะกำหนดให้มีการประเมินผลจากผู้บังคับบัญชาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องร่วมกันกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคล ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดขององค์กร ทิศทางการดำเนินงาน และแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร ทั้งนี้ ในปี 2564 สพธอ. มีการปรับปรุงรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใสและเพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยมีการประเมินทุกสองเดือน เน้นการพูดคุยหารือและปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ พร้อมกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน มีความท้าทายแต่สามารถทำได้จริง เพื่อให้ผลการดำเนินงานมีคุณภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล

ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน สพธอ. ได้ยึดแนวปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินภายใต้ประกาศ สพธอ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของ สพธอ. โดยเมื่อการประเมินผลฯ แล้วเสร็จจะมีการสรุปผลภาพรวมเสนอต่อคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการกำกับ สพธอ. จากนั้นจะมีการพิจารณาข้อมูลผลการประเมินของพนักงานรายบุคคลกับการขึ้นเงินเดือนและค่าตอบแทน พร้อมแจ้งผลอย่างเป็นทางการเพื่อสื่อสารให้พนักงานทราบ พร้อมวางเป้าหมายในการทำงานและกำหนดแนวทางในการพัฒนาตนเองในระยะต่อไป นอกจากนี้ ผลการประเมินจะถูกนำมาประกอบการพิจารณาการขึ้นเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำปี การต่อสัญญาจ้างปฏิบัติงาน การให้ออกจากงาน โดยยึดตามกรอบแนวทางปฏิบัติตามประกาศสำนักงานอย่างเคร่งครัด
 

8. การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน

สพธอ. ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยการมีคุณธรรมและจริยธรรม ตามนโยบายการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน ผ่านการสร้างธรรมาภิบาลให้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ ในปี 2564 สพธอ. ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยในหลายรูปแบบ ได้แก่ การอบรม สัมมนา งาน Homeday และการสื่อสารภายใน เพื่อให้พนักงานทั้งองค์กรเกิดความตระหนักและยึดมั่นในการประพฤติตนและทำงานตามกฎระเบียบวินัยและมีจริยธรรม โดยมีกิจกรรมสำคัญๆ  ดังนี้

  • กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ การรับ หรือเรียกรับทรัพย์สินจากบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยให้พนักงานสามารถปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม
  • จัดอบรมด้านการต่อต้านทุจริตเป็นประจำทุกปีเพื่อรณรงค์ให้พนักงานมีความตระหนักอยู่เสมอ
  • นำเสนอชุดข้อมูลความรู้ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายในการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมและคุณธรรม