TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล Documents

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานมีการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้แก่
1. นโยบายการคัดเลือกและการจ้างงาน

สพธอ. ยึดหลักความโปร่งใสตรวจสอบได้ และให้ความเป็นธรรมและความเสมอภาคเป็นสำคัญในการคัดเลือกและจ้างงาน โดยกระบวนการคัดเลือกและสรรหาเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมได้สมัครและแข่งขันกันอย่างเท่าเทียมบนเกณฑ์การคัดเลือกที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับ โดยคำนึงถึงบุคคลที่มีค่านิยมหลัก (Core Value) สอดคล้องกับองค์กร และมีสมรรถนะ (Competency) ที่จำเป็นและสอดคล้องต่อการปฏิบัติงานในแต่ละตำแหน่ง เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 

2. นโยบายการพัฒนาพนักงาน

สพธอ. มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานในทุกระดับ เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเท่าทันการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการพัฒนาคนในทุกระดับตำแหน่งและทุกกลุ่มงาน สำนักงานจะคำนึงถึง

  • การพัฒนาทักษะ ความรู้และเสริมสร้างสมรรถนะทั้งด้าน Functional Competency และด้าน  Soft Competency เพื่อให้พนักงานพร้อมขับเคลื่อนภารกิจองค์กรได้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
  • การพัฒนาด้านพฤติกรรมด้วยการสร้างสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร (Culture and Core Value) ที่ใส่ใจการส่งมอบงานที่มีคุณภาพให้กับทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  • การพัฒนากลุ่ม Talent และผู้ที่เป็น Successor จะมีการกำหนดและวางแผนพัฒนาอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มีความพร้อมก้าวเข้าสู่ตำแหน่งสำคัญ
นอกจากนี้ สำนักงานยังสนับสนุนให้ผู้บังคับบัญชาและพนักงานร่วมกันวางแผนพัฒนารายบุคคลเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นบุคลากรที่กระตือรือร้นในการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 

3. นโยบายการปรับเลื่อนตำแหน่ง

สพธอ. เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพได้เติบโตในสายงาน โดยพิจารณาตามผลการปฏิบัติงาน และสมรรถนะของพนักงานในตำแหน่งที่ถือครอง (รวมถึงประสบการณ์ ความรู้ และทักษะที่สำคัญ) โดยพิจารณาร่วมกับโครงสร้างองค์กร แผนยุทธศาสตร์ของสำนักงาน สิ่งส่งมอบ และพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร (Culture and Core Value) เพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมที่สุดในการดำรงตำแหน่งและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่กำหนด โดยพิจารณาจากพนักงานในสำนักงานก่อน เว้นแต่ ไม่มีผู้ที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานในช่วงเวลานั้น จึงจะสรรหาจากบุคคลภายนอก
 

4. นโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงาน

สพธอ. มีระบบและวิธีการประเมินผลที่เป็นธรรม สามารถสะท้อนผลการปฏิบัติงานและความสามารถของพนักงานได้อย่างชัดเจน โดยกำหนดให้มีการประเมินผลจากผู้บังคับบัญชาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องร่วมกันกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคล ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดขององค์กร ทิศทางการดำเนินงาน และแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร เมื่อการประเมินผลฯ แล้วเสร็จจะมีการสรุปผลภาพรวมเสนอต่อคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการกำกับ สพธอ. จากนั้นจะมีการพิจารณาข้อมูลผลการประเมินของพนักงานรายบุคคลกับการขึ้นเงินเดือนและค่าตอบแทน พร้อมแจ้งผลอย่างเป็นทางการเพื่อสื่อสารให้พนักงานทราบ พร้อมวางเป้าหมายในการทำงานและกำหนดแนวทางในการพัฒนาตนเองในระยะต่อไป
 

5. นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต

สพธอ. มีนโยบายการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงานโดยคำนึงถึงสภาวะเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น จึงมีการจัดสวัสดิการที่หลากหลายอย่างเหมาะสมให้พนักงานและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม เพื่อที่จะได้มีกำลังกายและกำลังใจอย่างเต็มที่ในการทำงานและส่งมอบผลงานให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ โดยมีการส่งเสริมสุขภาพอนามัย และสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการเวลาอย่างเหมาะสมในการทำงานที่มีความยืดหยุ่น อาทิ การทำงานจากบ้าน (Work from Home) หรือ การลงเวลาปฏิบัติงานแบบยืดหยุ่น (Flexible)  เพื่อให้พนักงานหลีกเลี่ยงการจราจรหนาแน่น หรือสามารถบริหารจัดการภารกิจส่วนตัวได้ก่อนมาทำงาน  การมีสภาพแวดล้อมการทำงานให้เอื้อต่อการคิดค้นสิ่งใหม่ด้วย Mobile Office ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบปะพูดคุยกันอย่างกว้างขว้าง มี facilities สิ่งอำนวยความสะดวกรองรับ มีการดูแลสุขภาพและสวัสดิภาพพนักงาน เช่น จัดให้มีการทำประกันสุขภาพ การจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี และสวัสดิการอื่นๆตามระเบียบข้อบังคับด้านบริหารทรัพยากรบุคคล