TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2564 นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2564

นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2564

ตามที่รัฐบาลมีแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 เป็นแผนการพัฒนาประเทศ ที่กำหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาให้หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนต้องทำตาม เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ประเทศไทย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ดังนั้น สพธอ.จึงมีกรอบแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรและแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรที่สอดรับกับนโยบายและแผนระดับชาติข้างต้น โดยนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคลของ สพธอ. (2563-2565) มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในทุกมิติเพื่อเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล พร้อมปรับปรุงแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรบุคคลตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โรค พร้อมยึดมั่นในการมีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ซึ่งสรุปหัวข้อสำคัญตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลปี 2564  ดังนี้

1. การวางแผนกำลังคน

สำนักงานมีการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล มีการกำหนดโครงสร้างองค์กรและวางแผนกำลังคน เพื่อกำหนดจำนวนพนักงานในแต่ละสายงานให้เหมาะสม สามารถทำงานได้ตอบโจทย์ภารกิจและวัตถุประสงค์การจัดตั้งสำนักงานโดยมีความเข้าใจว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายและแผนชาติได้อย่างไร นอกจากนี้ ในการวางกำลังคนยังคำนึงถึงภารกิจที่เป็นความต้องการของภาคธุรกิจและประชาชนอย่างเหมาะสมและเพียงพอ พร้อมคอยปรับปรุงแผนอัตรากำลังให้สอดรับกับสถานการณ์ต่างๆ อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ สำนักงานยังมีการบริหารจัดการอัตรากำลังด้วยการมีข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (e-HRM) ที่ถูกต้อง โปร่งใส่ ตรวจสอบได้ พร้อมที่จะนำไปใช้สำหรับการวิเคราะห์แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลในอนาคตได้ในมิติต่างๆ

2. การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน

ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกพนักงานที่สอดรับกับโครงสร้างและอัตรากำลัง โดยมีกระบวนการที่โปร่งใสและเป็นธรรมสอดรับตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง พร้อมทำการสรรหาเชิงรุกด้วยการเพิ่มช่องทางการสรรหาหลากหลาย เพื่อการเข้าถึงผู้สมัครที่มีความรู้ความสามารถ พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานด้วยทุนการศึกษาในสายงานที่สำคัญและเป็นที่ต้องการ ทั้งนี้ ไม่เพียงให้ความสำคัญกับการสรรหาคนเก่งมาร่วมงานกับสำนักงานและพัฒนาคนที่มีอยู่ให้มีความเป็นเลิศในการทำงานเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจของประเทศ แต่ทุกคนจะได้รับการปลูกฝังให้มีความตระหนักในการเป็นคนดีมีความซื่อสัตย์สุจริต มีความทุ่มเทและอุทิศตนเพื่อองค์กรและประเทศชาติซึ่งสอดรับกับวัฒนธรรมองค์กรและ Core value ขององค์กร
 

3. การพัฒนาบุคลากร

สพธอ. มีการกำหนดแผนการพัฒนาบุคลากรและแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร ปี 2564 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับ สพธอ. และคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ซึ่งมีการดำเนินงานตามแผนและรายงานคณะกรรมการและอนุกรรมการอย่างสม่ำเสมอ โดย มุ่งให้พนักงานในทุกระดับได้รับการพัฒนาขีดความสามารถอย่างเหมาะสม ประกอบด้วยหลักสูตรความรู้เฉพาะด้าน ทักษะการบริหารงาน ทักษะที่เป็น Soft skill และทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาทิ หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร หลักสูตรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งมีการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในการทำงานระหว่างพนักงานภายใน เพื่อสนับสนุนให้สำนักงานเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

4. การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ

สพธอ. ให้ความสำคัญต่อความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน โดยมีการกำหนดคำอธิบายระดับตำแหน่ง การพัฒนาขีดความสามารถ เพื่อกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชา สำนักงานมีเกณฑ์การพิจารณาและประเมินสมรรถนะ ผลงาน และความประพฤติ เพื่อคัดเลือกพนักงานที่เหมาะสมในการเข้ารับตำแหน่งใหม่ รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมี การเรียนรู้ สามารถทำงานได้หลากหลาย และเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง หรือการรับหน้าที่ใหม่ ๆ ในอนาคต

5. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

สพธอ. คำนึงถึงคุณภาพชีวิตของพนักงาน จึงมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้เกิดความสมดุล ยืดหยุ่น ปลอดภัย และมีกิจกรรมเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างพนักงาน ซึ่งจะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน โดยมีการจัดสวัสดิการที่หลากหลายอย่างเหมาะสมให้พนักงานและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม เพื่อที่จะได้มีกำลังกายและกำลังใจอย่างเต็มที่ในการทำงานและส่งมอบผลงานให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ โดยมีการส่งเสริมสุขภาพอนามัย และสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการเวลาอย่างเหมาะสมในการทำงานที่มีความยืดหยุ่น อาทิ การทำงานจากบ้าน (Work from Home) หรือ การลงเวลาปฏิบัติงานแบบยืดหยุ่น (Flexible)  เพื่อให้พนักงานหลีกเลี่ยงการจราจรหนาแน่น หรือสามารถบริหารจัดการภารกิจส่วนตัวได้ก่อนมาทำงาน  การมีสภาพแวดล้อมการทำงานให้เอื้อต่อการคิดค้นสิ่งใหม่ด้วย Mobile Office ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบปะพูดคุยกันอย่างกว้างขว้าง มี facilities สิ่งอำนวยความสะดวกรองรับ มีการดูแลสุขภาพและสวัสดิภาพพนักงาน เช่น จัดให้มีการทำประกันสุขภาพ การจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี และสวัสดิการอื่นๆตามระเบียบข้อบังคับด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

6. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

สำนักงานกำหนดกระบวนการดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรตามกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ด้วยความเสมอภาคและโปร่งใส โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เป็นสำคัญ อิงตามตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

สพธอ. กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานในประกาศของสำนักงานอย่างชัดเจนและเป็นที่ทราบของพนักงานโดยทั่วกัน อันเป็นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศ สพธอ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของ สพธอ. นอกจากนี้ ในการกำหนดตัวชี้วัดจะมีการขอความเห็นชอบเป้าหมายและตัวชี้วัดองค์กรจากคณะกรรมการก่อน เพื่อถ่ายทอดตัวชี้วัดเป้าหมายองค์กร สู่เป้าหมายของฝ่ายบริหาร และเชื่อมโยงสู่เป้าหมายของแต่ละศูนย์/ฝ่าย ทีมย่อย เพื่อนำไปสู่การกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดรายบุคคล โดยเป้าหมายและตัวชี้วัดรายบุคคลจะประกอบไปด้วยผลงานซึ่งอาจเป็นผลงานจากงานประจำและโครงการ และมีการนำค่านิยมองค์กรมาเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินด้านพฤติกรรมเพื่อให้พนักงานทุกคนตระหนักและมีพฤติกรรมสอดคล้องกับค่านิยมองค์กรด้วย และการประเมินผลพนักงานยังมีเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจนเป็นที่รับรู้ของพนักงาน

8. การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน

สพธอ. ให้ความสำคัญและกำหนดแนวนโยบายเกี่ยวกับการมีจริยธรรมและวินัยในการปฏิบัติงาน ซึ่งได้มีการประกาศเป็นแนวปฏิบัติสำหรับผู้ทำงานตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมกรรมการ ผู้อำนวยการและผู้ปฏิบัติงานของ สพธอ. นอกจากนี้ ตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมยังกำหนดให้พนักงานและลูกจ้างต้องรักษาวินัยตามที่กำหนดเป็นข้อปฏิบัติและข้อห้ามไว้ในหมวดนี้โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ สำนักงานยังมีกิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างธรรมาภิบาลให้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พนักงานเกิดความตระหนัก ยึดมั่นในการประพฤติตน ทำงานตามกฎระเบียบวินัยและมีจริยธรรม อาทิ การกำหนดแนวปฏิบัติ การจัดอบรม การกำหนดพฤติกรรมที่เหมาะสม การกำหนดวินัยพนักงาน และการสื่อสารกับพนักงานอย่างต่อเนื่อง