TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ประกาศ

ประกาศรับสมัครงาน Documents

ประกาศรับสมัครงาน

นักวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analyst)

Update กุมภาพันธ์, 2561
: สำนักมาตรฐาน
 • จำนวนอัตราที่เปิดรับ
  จำนวน 1 อัตรา
 • หน้าที่และความรับผิดชอบ
  • งานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจำปีของสำนักมาตรฐาน
  • งานด้านการตรวจประเมิน
  • ตรวจประเมินบริการรับรองระบบการพิมพ์ออก ตามประกาศ คธอ.ที่กำหนดไว้
  • ตรวจประเมินระบบงานภายในสำนักมาตรฐาน
  • ตรวจทานความครบถ้วนของเอกสารในขั้นตอนการพัฒนาระบบงานตามมาตรฐาน ISO29110
  • ทดสอบช่องโหว่ของระบบงาน (Pen-Test)
  • ตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (หลักเกณฑ์ภายนอก, หลักเกณฑ์ภายใน)
  • ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์เกี่ยวกับมาตรฐานหรือ Best Practice ที่เกี่ยวข้องกับด้านการรับรองที่เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและสากล เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานด้านงาน Accreditation, Conformance ของ สพธอ.
  • ตรวจทานความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสารและกระบวนการในการพัฒนามาตรฐาน
  • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านมาตรฐาน เช่น สมอ.                  
  • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • เพศ : ไม่จำกัด
  • อายุ : ตั้งแต่ 25-35 ปี
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี/โท
  • สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงาน
  มีประสบการณ์ด้านการตรวจประเมินเทคโนโลยีสาร สนเทศ ทั้งในลักษณะที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน หรือผู้ตรวจประเมินภายนอก ไม่ต่ำกว่า 1 ปี
   
 • สมรรถนะเฉพาะงาน
  -
 • เกณฑ์การประเมิน
  -
 • สมัครงาน
  หากคุณต้องการร่วมงานกับเรา ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง มาที่ hr@etda.or.th
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อที่ 0-2123-1234 หรือ hr@etda.or.th