TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ประกาศ

ประกาศรับสมัครงาน Documents

ประกาศรับสมัครงาน

นักวิเคราะห์ธุรกิจอาวุโส ส่วนงานรับรองมาตรฐาน

Update มิถุนายน, 2562
: สำนักมาตรฐาน
 • จำนวนอัตราที่เปิดรับ
  จำนวน 1 อัตรา
 • หน้าที่และความรับผิดชอบ
  1. ตรวจประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน รวมถึงการบริหารความมั่นคงปลอดภัยของระบบงานสารสนเทศที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน 
  2. ประสานงานและตรวจประเมินรับรองระบบการพิมพ์ออกให้กับหน่วยงานผู้ขอรับรอง ให้สอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การรับรองสิ่งพิมพ์ออก พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  3. ให้บริการรับรองบุคคล นิติบุคคล สินค้า บริการ ฯลฯ ว่าเป็นไปตามข้อกำหนดหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดใช้งาน 
  4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจากภายในและภายนอกกับสำนักงาน 
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • เพศ : ไม่จำกัด 
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี/โท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  คุณสมบัติพิเศษ
  • หากมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
  • หากมีประกาศนียบัตรวิชาชีพ อาทิ CISA, ISO/IEC27001:2013 หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
  • ควรมีทักษะความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ O/S, Database System, Technology Security, Web Application Programming Logic and Network Infrastructure is preferable จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประสบการณ์ทำงาน
  • มีประสบการณ์ด้านการตรวจประเมินเทคโนโลยีสาร สนเทศ ทั้งในลักษณะที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน หรือผู้ตรวจประเมินภายนอก ไม่ต่ำกว่า 3 ปี 
 • สมรรถนะเฉพาะงาน
  • เป็นผู้ตรวจประเมินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Auditor) ทั้งในลักษณะที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) หรือผู้ตรวจประเมินภายนอก (External Auditor) 
  • มีประสบการณ์ผ่านการเป็นทีมผู้ตรวจประเมิน (Lead Auditor) ในมาตรฐานระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System : ISMS) หรือมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 • เกณฑ์การประเมิน
  -
 • สมัครงาน
  หากคุณต้องการร่วมงานกับเรา ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง มาที่ hr@etda.or.th
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อที่ 0-2123-1234 หรือ hr@etda.or.th