TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ประกาศ

ประกาศรับสมัครงาน Documents

ประกาศรับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอาวุโส (IT Auditor)

Update พฤศจิกายน, 2565
: ฝ่ายตรวจสอบภายใน
 • จำนวนอัตราที่เปิดรับ
  จำนวน 1 อัตรา
 • หน้าที่และความรับผิดชอบ
  • ตรวจประเมินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) ขององค์กร และจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี โดยพิจารณาความสำคัญและระดับความเสี่ยงของระบบสารสนเทศต่าง ๆ ขององค์กร
  • วิเคราะห์และประเมินระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตรวจสอบ เพื่อเสนอข้อเสนอแนะที่ช่วยปรับปรุงพัฒนาระบบงาน หรือเพิ่มมูลค่างานให้กับศูนย์/ฝ่ายที่รับการตรวจสอบ
  • จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ และนำเสนอผู้บังคับบัญชา พร้อมร่วมนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
  • สนับสนุนและปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
  สพธอ. ยินดีรับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงเปิดกว้างสำหรับผู้พิการ ที่มีความรู้ความสามารถในการทำงานข้างต้น
  • มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
  • มีประสบการณ์ผ่านการเป็นทีมผู้ตรวจประเมิน (Lead Auditor) ในมาตรฐานระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System: ISMS) หรือมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะและความรู้เกี่ยวข้องกับ O/S, Database System, Technology Security, Web Application Programming Logic and Network Infrastructure และหากมีประกาศนียบัตรวิชาชีพ อาทิ CISA, ISO/IEC27001:2013 หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประสบการณ์ทำงาน
  • มีประสบการณ์ด้านการตรวจประเมินเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งในลักษณะที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน หรือผู้ตรวจประเมินภายนอก ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • เกณฑ์การคัดเลือก
  ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและได้รับการสัมภาษณ์ จะต้องมีคะแนนมากกว่า 70% โดยแบ่งตามระดับตำแหน่งดังนี้
  • ตำแหน่งระดับเจ้าหน้าที่/ลูกจ้าง ต้องมีคะแนนมากกว่า 42 คะแนนขึ้นไป (เต็ม 60 คะแนน)
  • ตำแหน่งระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส/ผู้ชำนาญการขึ้นไป ต้องมีคะแนนมากกว่า 63 คะแนนขึ้นไป (เต็ม 90 คะแนน)
 • สมัครงาน
  หากคุณสนใจร่วมงานกับเรา สามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องมาที่ [email protected]
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อที่ 0-2123-1234 หรือ [email protected]