TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ประกาศ

ประกาศรับสมัครงาน Documents

ประกาศรับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านนโยบายและยุทธศาสตร์

Update ตุลาคม, 2563
: สำนักยุทธศาสตร์
 • จำนวนอัตราที่เปิดรับ
  จำนวน 1 อัตรา (สัญญาจ้าง ระยะเวลาปฏิบัติงาน 10 เดือน)
 • หน้าที่และความรับผิดชอบ
  • ศึกษาข้อมูลด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้สนับสนุนการดำเนินโครงการให้ประสบความสำเร็จ หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
  • ประสานงานและติดตามความก้าวหน้าของงาน เพื่อให้เกิดการส่งมอบงาน หรือการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการฯ ได้ตรงตามเป้าหมาย
  • สนับสนุนการวิเคราะห์ ประเมินผล และการจัดทำรายงานตามที่ได้รับมอบหมายของโครงการฯ
  • ประสานงาน การจัดประชุม สัมมนา ระหว่างเจ้าหน้าที่/หน่วยงานภายใน/หน่วยงานภายนอก เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินโครงการฯ
  • สนับสนุนการปฏิบัติงานทั่วไป เพื่อให้เกิดการดำเนินการต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสนับสนุนการทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการของ สพธอ.
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • เพศ ชาย/หญิง 
  • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาทางรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การวิจัยทางสังคม หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ และต่างจังหวัดได้ (โดย สพธอ. จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย และจัดหารถให้ในการออกไปปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นไปตามอัตราที่ระเบียบหรือข้อบังคับของผู้ว่าจ้างที่เกี่ยวข้องกำหนด)
    
 • ประสบการณ์ทำงาน
  มีประสบการณ์ทำงานประสบการณ์ด้านสนับสนุนการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ หรือมีความรู้ความสามารถในด้านที่เกี่ยวข้อง ไม่ต่ำกว่า 1 ปี นับจากวันที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
   
 • สมรรถนะเฉพาะงาน
  • มีทักษะในการสรุปประเด็นและเขียนรายงาน การวิเคราะห์ข้อมูล และการจัดการข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook
  • มีความรู้ในด้านการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์เป็นอย่างดี
  • มีทักษะนำเสนอข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ และการติดต่อประสานงาน
  • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ดี
 • เกณฑ์การประเมิน
  -
 • สมัครงาน
  หากคุณต้องการร่วมงานกับเรา ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง มาที่ hr@etda.or.th
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อที่ 0-2123-1234 หรือ hr@etda.or.th