TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ประกาศ

ประกาศรับสมัครงาน Documents

ประกาศรับสมัครงาน

นักวิเคราะห์ข้อมูลชำนาญการ

Update พฤศจิกายน, 2565
: ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูล
 • จำนวนอัตราที่เปิดรับ
  จำนวน 1 อัตรา 
 • หน้าที่และความรับผิดชอบ
  • รับผิดชอบงานด้านวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) ตามพันธกิจของศูนย์วิเคราะห์ข้อมูล และยุทธศาสตร์ของสำนักงาน
  • รวบรวม และวิเคราะห์ความต้องการจาก Business User รวมถึงจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  • ศึกษาและทำความเข้าใจ Data set ต่าง ๆ รวมถึงการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล (Data Quality) และ Cleaning data
  • จัดทำรายงาน และ Dashboard โดยใช้เครื่องมือด้าน Business Intelligent
  • ร่วมจัดทำข้อเสนอโครงการและคำของบประมาณ ดำเนินงาน หรือประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
  • ดูแลและให้คำแนะนำ (Coaching) แก่ผู้ร่วมงาน
  • สนับสนุนและปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
  สพธอ. ยินดีรับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงเปิดกว้างสำหรับผู้พิการ ที่มีความรู้ความสามารถในการทำงานข้างต้น
  • มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สถิติ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
  • มีประสบการณ์ความรู้ ความเข้าใจในงานด้านสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยเครื่องมือ เช่น Excel, SPSS, STATA, E-View หรือ การใช้ภาษา SQL, Data Model
  • มีประสบการณ์การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบการศึกษาวิจัย เช่น การจัดทำแบบสอบถามและแบบสำรวจต่างๆ การสำรวจข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำรวจทางออนไลน์
  • สามารถเขียนรายงานผลการศึกษา และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายได้
  • มีบุคลิกภาพและทัศนคติในการทำงานที่ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน มีความรับผิดชอบที่สูง และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
  • มีทักษะในการสื่อสารและมีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานหรือติดตามงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการทำโครงการ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
  • มีทักษะในการสอนงาน และการให้ข้อคิดเห็นหรือข้อแนะนำ
 • ประสบการณ์ทำงาน
  • มีประสบการณ์การทำงานในด้านด้านสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • เกณฑ์การคัดเลือก
  ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและได้รับการสัมภาษณ์ จะต้องมีคะแนนมากกว่า 70% โดยแบ่งตามระดับตำแหน่งดังนี้
  • ตำแหน่งระดับเจ้าหน้าที่/ลูกจ้าง ต้องมีคะแนนมากกว่า 42 คะแนนขึ้นไป (เต็ม 60 คะแนน)
  • ตำแหน่งระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส/ผู้ชำนาญการขึ้นไป ต้องมีคะแนนมากกว่า 63 คะแนนขึ้นไป (เต็ม 90 คะแนน)
 • สมัครงาน
  หากคุณต้องการร่วมงานกับเรา ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง มาที่ [email protected]
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อที่ 0-2123-1234 หรือ [email protected]