TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ประกาศ

ประกาศรับสมัครงาน Documents

ประกาศรับสมัครงาน

วิศวกรพัฒนาระบบ

Update พฤศจิกายน, 2565
: ศูนย์ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัย
 • จำนวนอัตราที่เปิดรับ
  จำนวน 2 อัตรา
 • หน้าที่และความรับผิดชอบ
  • วิเคราะห์และออกแบบระบบ โปรแกรม และเครื่องมือต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและมีความถูกต้อง
  • พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อให้บริการภายในและบริการที่เกี่ยวข้องกับภายนอกได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมเสนอแนะแนวทางหรือข้อคิดเห็น
  • ติดตั้ง ทดสอบ และปรับปรุงระบบ โปรแกรมให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือ
   และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
  • สนับสนุนการวางแผนและดำเนินงานตามสถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศของสำนักงาน พร้อมเสนอแนะแนวทางหรือข้อคิดเห็น
  • จัดทำคู่มือ และเอกสารประกอบการพัฒนาระบบ โปรแกรม และเครื่องมือให้สอดคล้องตาม
   มาตรฐานสากล
  • จัดอบรม และจัดทำเอกสารประกอบการอบรมระบบ โปรแกรม และเครื่องมือให้สอดคล้องตาม
   มาตรฐานสากล
  • ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง
  • สนับสนุนและปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร

  สพธอ. ยินดีรับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงเปิดกว้างสำหรับผู้พิการ ที่มีความรู้ความสามารถในการทำงานข้างต้น

  1. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
   เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
   หน้าที่ความรับผิดชอบ
  2. มีความรู้ ความเข้าใจในงานด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ
  3. มีความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาและเขียนโปรแกรม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยี
   สารสนเทศให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การพัฒนา Web Application, HTML5,
   JavaScript, CSS, XML, jQuery, OOP, MVC, Visual Studio.Net, Microsoft SharePoint, K2
   Blackpearl และ K2 SmartForms เป็นต้น
  4. มีทักษะในการสื่อสารในระดับดี
  5. มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับดี
  6. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook
 • ประสบการณ์ทำงาน
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 0-5 ปี
 • เกณฑ์การคัดเลือก
  ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและได้รับการสัมภาษณ์ จะต้องมีคะแนนมากกว่า 70% โดยแบ่งตามระดับตำแหน่งดังนี้
  • ตำแหน่งระดับเจ้าหน้าที่/ลูกจ้าง ต้องมีคะแนนมากกว่า 42 คะแนนขึ้นไป (เต็ม 60 คะแนน)
  • ตำแหน่งระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส/ผู้ชำนาญการขึ้นไป ต้องมีคะแนนมากกว่า 63 คะแนนขึ้นไป (เต็ม 90 คะแนน)
 • สมัครงาน
  หากคุณต้องการร่วมงานกับเรา ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง มาที่ [email protected]
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อที่ 0-2123-1234 หรือ [email protected]