TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ประกาศ

ประกาศรับสมัครงาน Documents

ประกาศรับสมัครงาน

นักวิเคราะห์ข้อมูลชำนาญการ (Personal Assistant of CEO)

Update พฤศจิกายน, 2565
: ศูนย์ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัย
 • จำนวนอัตราที่เปิดรับ
  จำนวน 1 อัตรา
 • หน้าที่และความรับผิดชอบ
  • ติดตาม รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และ Digital Trend ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • วิเคราะห์ Business Insight และจัดทำ Business Report หรือ Dashboard เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
  • รายงานข้อมูลจากการวิเคราะห์แก่ผู้บริหาร โดยใช้ Data Visualization Tools ต่าง ๆ เช่น Power BI, Tableau, Excel เป็นต้น
  • พิจารณากลั่นกรองงานต่าง ๆ ในเบื้องต้น ก่อนเสนอต่อผู้บริหาร
  • จัดเตรียมเอกสารการประชุม เข้าร่วมการประชุม และบันทึกการประชุมให้แก่ผู้บริหาร
  • ผลักดันและติดตามงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จตามแผนงาน รวมถึงประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
  • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร

  สพธอ. ยินดีรับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงเปิดกว้างสำหรับผู้พิการ ที่มีความรู้ความสามารถในการทำงานข้างต้น

  1. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมข้อมูล วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการข้อมูล หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
  2. มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้เครื่องมือ Business Intelligence ได้เป็นอย่างดี เช่น Power BI, Tableau, R, SPSS เป็นต้น
  3. มีทักษะในการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ ประสานงาน และการนำเสนอ
  4. มีทักษะการจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความละเอียด รอบคอบ
  5. มีความสามารถทางภาษาในระดับดี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  6. มีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้
  7. มีใบขับขี่รถยนต์ และสามารถขับรถให้กับผู้บริหารในบางโอกาส
 • ประสบการณ์ทำงาน
  • มีประสบการณ์ทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • เกณฑ์การคัดเลือก
  ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและได้รับการสัมภาษณ์ จะต้องมีคะแนนมากกว่า 70% โดยแบ่งตามระดับตำแหน่งดังนี้
  • ตำแหน่งระดับเจ้าหน้าที่/ลูกจ้าง ต้องมีคะแนนมากกว่า 42 คะแนนขึ้นไป (เต็ม 60 คะแนน)
  • ตำแหน่งระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส/ผู้ชำนาญการขึ้นไป ต้องมีคะแนนมากกว่า 63 คะแนนขึ้นไป (เต็ม 90 คะแนน)
 • สมัครงาน
  หากคุณต้องการร่วมงานกับเรา ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง มาที่ [email protected]
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อที่ 0-2123-1234 หรือ [email protected]