TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ประกาศ

ประกาศรับสมัครงาน Documents

ประกาศรับสมัครงาน

Project Manager

Update พฤศจิกายน, 2565
: ศูนย์พัฒนากฎหมาย
 • จำนวนอัตราที่เปิดรับ
  จำนวน 1 อัตรา
 • หน้าที่และความรับผิดชอบ
  • วางแผน ควบคุม และติดตามการดำเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามขอบเขตของงานและระยะเวลาที่กำหนด
  • วิเคราะห์การดำเนินงานในภาพรวมของโครงการ ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และนำเสนอวิธีการปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ ต่อผู้บริหาร เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
  • รายงานความคืบหน้าของโครงการต่อผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ
  • ประสานงานและทำงานร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  • วัดผลการดำเนินงานและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโครงการเมื่อโครงการสิ้นสุด
  • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร

  สพธอ. ยินดีรับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงเปิดกว้างสำหรับผู้พิการ ที่มีความรู้ความสามารถในการทำงานข้างต้น

  1. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโทในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
  2. มีความเป็นผู้นำ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้
  3. มีทักษะการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ ประสานงาน เจรจาต่อรอง และนำเสนองาน
  4. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office หรือโปรแกรมสำหรับนำเสนอข้อมูลอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี
  5. หากมี Project Management Certification จะพิจารณาเป็นพิเศษ เช่น PMP, CAPM, APM, CompTIA Project+ เป็นต้น
 • ประสบการณ์ทำงาน
  • มีประสบการณ์บริหารโครงการของภาครัฐหรือเอกชนไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • เกณฑ์การคัดเลือก
  ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและได้รับการสัมภาษณ์ จะต้องมีคะแนนมากกว่า 70% โดยแบ่งตามระดับตำแหน่งดังนี้
  • ตำแหน่งระดับเจ้าหน้าที่/ลูกจ้าง ต้องมีคะแนนมากกว่า 42 คะแนนขึ้นไป (เต็ม 60 คะแนน)
  • ตำแหน่งระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส/ผู้ชำนาญการขึ้นไป ต้องมีคะแนนมากกว่า 63 คะแนนขึ้นไป (เต็ม 90 คะแนน)
 • สมัครงาน
  หากคุณต้องการร่วมงานกับเรา ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง มาที่ [email protected]
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อที่ 0-2123-1234 หรือ [email protected]