TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ประกาศ

ประกาศรับสมัครงาน Documents

ประกาศรับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่อาวุโส (โครงการ ETDA Local Digital Citizen)

Update กุมภาพันธ์, 2566
: ฝ่ายให้คำปรึกษาและพัฒนาทักษะ
 • จำนวนอัตราที่เปิดรับ
  จำนวน 1 อัตรา 
 • หน้าที่และความรับผิดชอบ
  • ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำกลยุทธ์ในการดำเนินงาน สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำข้อเสนอแนะ จากการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของ สพธอ.
  • ดำเนินการวางแผน บริหารจัดการโครงการ รวมถึงการจัดเตรียมงาน การประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อให้งานภายใต้โครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายสำเร็จสิ้นได้ตามวัตถุประสงค์
  • ดำเนินการพัฒนาหรือต่อยอดหลักสูตรทางด้านดิจิทัล ด้านพาณิชอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย
  • ดำเนินการวางแผน กำหนดเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านดิจิทัล ด้านพาณิชอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ดำเนินการพัฒนาทักษะ/การถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับกลุ่มเป้าหมายตามหลักสูตร หรือตามกรอบเนื้อหาที่กำหนด (ด้านดิจิทัล ด้านพาณิชอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เกี่ยวข้อง) กำหนดวิธีการติดตาม และประเมินผลได้อย่างเป็นระบบ
  • ดำเนินโครงการในลักษณะ Project-based ที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาและพัฒนาทักษะ
  • สนับสนุนและปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การตลาด บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะในการสื่อสาร การนำเสนองาน/ ผลงาน การพูดในที่สาธารณะ หากเคยเป็นวิทยากรจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
  • มีทักษะการติดต่อประสานงาน และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  • มีบุคลิกภาพการเป็นผู้นำ
  • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook (ใน Version ปัจจุบัน) ในระดับดี สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต และ Social Media ในการทำงาน
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร และใช้ในการทำงานได้ในระดับดี
 • ประสบการณ์ทำงาน
  • มีประสบการณ์ทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • หากมีประสบการณ์ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เกณฑ์การคัดเลือก
  ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและได้รับการสัมภาษณ์ จะต้องมีคะแนนมากกว่า 70% โดยแบ่งตามระดับตำแหน่งดังนี้
  • ตำแหน่งระดับเจ้าหน้าที่/ลูกจ้าง ต้องมีคะแนนมากกว่า 42 คะแนนขึ้นไป (เต็ม 60 คะแนน)
  • ตำแหน่งระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส/ผู้ชำนาญการขึ้นไป ต้องมีคะแนนมากกว่า 63 คะแนนขึ้นไป (เต็ม 90 คะแนน)
 • สมัครงาน
  หากคุณต้องการร่วมงานกับเรา ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง มาที่ [email protected]
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อที่ 0-2123-1234 หรือ [email protected]