TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ประกาศ

ประกาศรับสมัครงาน Documents

ประกาศรับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่อาวุโส (โครงการ ETDA Digital Citizen)

Update กุมภาพันธ์, 2566
: ฝ่ายให้คำปรึกษาและพัฒนาทักษะ
 • จำนวนอัตราที่เปิดรับ
  จำนวน 1 อัตรา 
 • หน้าที่และความรับผิดชอบ
  • บริหารจัดการหลักสูตรฝึกอบรมของ EDC (ETDA Digital Citizen) และการพัฒนา EDC Trainer
  • วางแผนกลยุทธ์ทั้งในการพัฒนาหลักสูตรเพิ่มเติม การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย (Business development) รวมถึงกระบวนการติดตามการดำเนินงาน
  • ดำเนินกิจกรรมพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มเป้าหมาย เครือข่ายในการดำเนินงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน
  • จัดทำเอกสารข้อเสนอ การนำเสนอบริการ และการติดตามผลหลังการดำเนินงาน กระบวนการอบรม หรือการประชุมร่วมกับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยสามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
  • จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดอบรม การจัดสัมมนา
  • จัดทำรายงานสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม อีเว้นท์ กิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพื่อรายงานผลสะท้อนให้ทีมงานสำหรับการปรับปรุงการดำเนินงานในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
  • ติดต่อ ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ รวมถึงการสนับสนุนงานให้การจัดกิจกรรมบรรลุได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
  • ดำเนินโครงการในลักษณะ Project-based ที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาและพัฒนาทักษะ
  • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในสาขาบริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ บริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
  • มีความสามารถในการสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
  • มีความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และการรู้เท่าทันเทคโนโลยี (Digital Literacy) หรือมีประสบการณ์ในการทำงานกับองค์กรหรือบริษัทที่เกี่ยวกับการจัดกระบวนการอบรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ มีความยืดหยุ่นเรื่องเวลา และสามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
  • มีบุคลิกลักษณะที่กล้าคิด กล้าตัดสินใจ ในสถานการณ์เพาะหน้าได้ มีความรับผิดชอบสูง
  • มีความกระตือรือร้น บุคลิกคล่องแคล่ว มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
  • มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผน การบริหารจัดการโครงการ ที่จะช่วยสนับสนุนการดำเนินงาน
 • ประสบการณ์ทำงาน
  • มีประสบการณ์ในด้านการกลยุทธ์ในการจัดอบรมและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามขอบเขตการดำเนินงาน 5 ปีขึ้นไป
 • เกณฑ์การคัดเลือก
  ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและได้รับการสัมภาษณ์ จะต้องมีคะแนนมากกว่า 70% โดยแบ่งตามระดับตำแหน่งดังนี้
  • ตำแหน่งระดับเจ้าหน้าที่/ลูกจ้าง ต้องมีคะแนนมากกว่า 42 คะแนนขึ้นไป (เต็ม 60 คะแนน)
  • ตำแหน่งระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส/ผู้ชำนาญการขึ้นไป ต้องมีคะแนนมากกว่า 63 คะแนนขึ้นไป (เต็ม 90 คะแนน)
 • สมัครงาน
  หากคุณต้องการร่วมงานกับเรา ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง มาที่ [email protected]
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อที่ 0-2123-1234 หรือ [email protected]