TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ประกาศ

ประกาศรับสมัครงาน Documents

ประกาศรับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่ (โครงการ ETDA Digital Citizen)

Update กุมภาพันธ์, 2566
: ฝ่ายให้คำปรึกษาและพัฒนาทักษะ
 • จำนวนอัตราที่เปิดรับ
  จำนวน 1 อัตรา 
 • หน้าที่และความรับผิดชอบ
  • ดำเนินการจัดอบรมภายใต้หลักสูตรฝึกอบรมของ EDC (ETDA Digital Citizen) และการพัฒนา EDC Trainer
  • รับผิดชอบงานจัดทำข้อมูล หนังสือ เอกสารและรายงาน การประสานงาน งานโครงการ งานการเงิน ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง
  • การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานในรูปแบบของแผนงานที่สืบเนื่องจากกลยุทธ์ที่ได้มีการกำหนด เพื่อการจัดกิจกรรมหรือการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
  • สนับสนุนการให้บริการงานพัฒนาทักษะบุคลากรในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ และการบริหารจัดการฐานข้อมูลของผู้อบรม
  • จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดองค์ความรู้
  • ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอกหน่วยงาน
  • ดำเนินโครงการในลักษณะ Project-based ที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาและพัฒนาทักษะ
  • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในสาขาบริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ บริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
  • มีความสามารถในการสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
  • มีทักษะในการอ่าน สรุปประเด็น วิเคราะห์ และเขียนรายงาน และมีความสามารถทางภาษาอังกฤษ
  • บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี มี มีความยืดหยุ่นเรื่องเวลา และสามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
  • มีความกระตือรือร้น บุคลิกคล่องแคล่ว มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
  • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook
 • ประสบการณ์ทำงาน
  • มีประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องตามขอบเขตการดำเนินงาน 1 ปีขึ้นไป
  • หากมีประสบการณ์ในการทำงานกับองค์กรหรือบริษัทที่เกี่ยวกับการจัดกระบวนการอบรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เกณฑ์การคัดเลือก
  ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและได้รับการสัมภาษณ์ จะต้องมีคะแนนมากกว่า 70% โดยแบ่งตามระดับตำแหน่งดังนี้
  • ตำแหน่งระดับเจ้าหน้าที่/ลูกจ้าง ต้องมีคะแนนมากกว่า 42 คะแนนขึ้นไป (เต็ม 60 คะแนน)
  • ตำแหน่งระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส/ผู้ชำนาญการขึ้นไป ต้องมีคะแนนมากกว่า 63 คะแนนขึ้นไป (เต็ม 90 คะแนน)
 • สมัครงาน
  หากคุณต้องการร่วมงานกับเรา ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง มาที่ [email protected]
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อที่ 0-2123-1234 หรือ [email protected]