TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ประกาศ

ประกาศรับสมัครงาน Documents

ประกาศรับสมัครงาน

นักพัฒนาระบบสารสนเทศ (Developer)

Update ตุลาคม, 2566
: ศูนย์ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัย
 • จำนวนอัตราที่เปิดรับ
  จำนวน 1 อัตรา 
 • หน้าที่และความรับผิดชอบ
  • ประสานงานกับ System Analyst และ Software Tester รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาพัฒนาระบบให้เป็นไปตามความต้องการ
  • ศึกษาเครื่องมือ เทคโนโลยี และวิธีการพัฒนาโปรแกรมใหม่ ๆ เพื่อนำมาเสนอแนะการปรับปรุง และพัฒนาระบบสารสนเทศให้ทำงานได้อย่างเหมาะสมและมีความมั่นคงปลอดภัย
  • สนับสนุนและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของระบบสารสนเทศ ขององค์กร
  • จัดทำสรุปผลความคืบหน้าของการปฏิบัติงานปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไขปัญหา และรายงานผลการดำเนินการตรงต่อผู้อำนวยการศูนย์ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัย
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
  สพธอ. ยินดีรับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงเปิดกว้างสำหรับผู้พิการ ที่มีความรู้ความสามารถในการทำงานข้างต้น
  • มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
  • มีความเชี่ยวชาญและทักษะในการทำงานดี สามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จได้ตรงตามเวลา
  • หากมีประสบการณ์ทำงานด้าน Unittest จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรู้และประสบการณ์ในเทคโนโลยี/เครื่องมือที่เกี่ยวข้องดังนี้
   • Relational Database (MySQL, MariaDB, Postgres)
   • HTML, CSS (Include Responsive)
   • Javascript Framework (VueJs, React, Angular)
   • Entity Framework
  • มีทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
   • สามารถชี้แจง สื่อสาร และประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   • สามารถทำงานเป็นทีม และทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
   • มีความเข้าใจในการออกแบบระบบ และการพัฒนาระบบที่มีความซับซ้อน
   • มีความละเอียดรอบคอบ และแสวงหาการแก้ไขปัญหาอย่างรับฟังและมีเหตุผล
   • มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบ เต็มใจที่จะเรียนรู้งานใหม่ ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ และรักการแสวงหาความรู้
  • มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับดี
  • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ได้ เนื่องจาก สพธอ. จะย้ายสำนักงาน (ที่อยู่: ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร)
 • ประสบการณ์ทำงาน
  • มีประสบการณ์การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วย C# .NET 2 ปีขึ้นไป
 • เกณฑ์การคัดเลือก
  ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและได้รับการสัมภาษณ์ จะต้องมีคะแนนมากกว่า 70% โดยแบ่งตามระดับตำแหน่งดังนี้
  • ตำแหน่งระดับเจ้าหน้าที่/ลูกจ้าง ต้องมีคะแนนมากกว่า 42 คะแนนขึ้นไป (เต็ม 60 คะแนน)
  • ตำแหน่งระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส/ผู้ชำนาญการขึ้นไป ต้องมีคะแนนมากกว่า 63 คะแนนขึ้นไป (เต็ม 90 คะแนน)
 • สมัครงาน
  หากคุณต้องการร่วมงานกับเรา ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง มาที่ [email protected]
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อที่ 0-2123-1234 หรือ [email protected]