TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ประกาศ

ประกาศรับสมัครงาน Documents

ประกาศรับสมัครงาน

นักทดสอบระบบสารสนเทศ (Software Tester)

Update ตุลาคม, 2566
: ศูนย์ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัย
 • จำนวนอัตราที่เปิดรับ
  จำนวน 1 อัตรา 
 • หน้าที่และความรับผิดชอบ
  • ออกแบบข้อมูลสำหรับการทดสอบระบบสารสนเทศ (Test Case) ในมิติต่าง ๆ อย่างน้อยสำหรับการทดสอบแบบ Functional testing
  • ตรวจสอบการทำงานของระบบสารสนเทศด้วยตนเองให้เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เช่น ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในฐานข้อมูล
  • กําหนดวัตถุประสงค์ แผนงานและระยะเวลาที่ใช้ในการทดสอบระบบสารสนเทศ ร่วมกับ System Analyst และ Software Developer รวมถึงผู้ครอบครองระบบ
  • จัดทำรายงานสรุปการทดสอบระบบสารสนเทศ และประสาน Software Developer เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหา
  • ศึกษาเครื่องมือ เทคโนโลยี และวิธีการทดสอบระบบสารสนเทศใหม่ ๆ เพื่อนำมาเสนอแนะการปรับปรุง และการทดสอบระบบสารสนเทศให้มีความเหมาะสมและความมั่นคงปลอดภัย
  • สร้างและปรับปรุงการดำเนินการทดสอบในลักษณะ Automation Test เพื่อปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  • จัดทำสรุปผลความคืบหน้าของการปฏิบัติงานปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไขปัญหา และรายงานผลการดำเนินการตรงต่อผู้อำนวยการศูนย์ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัย
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
  สพธอ. ยินดีรับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงเปิดกว้างสำหรับผู้พิการ ที่มีความรู้ความสามารถในการทำงานข้างต้น
  • มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
  • มีความรู้และประสบการณ์ในเทคโนโลยี/เครื่องมือที่เกี่ยวข้องดังนี้
   • Automated Testing Tools (Robot framework, Cypress, Playwright)
   • Postman/Newman
  • มีทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
   • สามารถชี้แจง สื่อสาร และประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   • สามารถทำงานเป็นทีม และทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
   • มีความเข้าใจในธุรกิจ และการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการใช้งานระบบเพื่อการออกแบบชุดข้อมูลทดสอบ
   • มีความละเอียดรอบคอบ และแสวงหาการแก้ไขปัญหาอย่างรับฟังและมีเหตุผล
   • มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบ เต็มใจที่จะเรียนรู้งานใหม่ ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ และรักการแสวงหาความรู้ั
  • มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับดี
  • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ได้ เนื่องจาก สพธอ. จะย้ายสำนักงาน (ที่อยู่: ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร)
 • ประสบการณ์ทำงาน
  • มีประสบการณ์การทดสอบระบบสารสนเทศ และออกแบบ Test case 1 ปีขึ้นไป
 • เกณฑ์การคัดเลือก
  ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและได้รับการสัมภาษณ์ จะต้องมีคะแนนมากกว่า 70% โดยแบ่งตามระดับตำแหน่งดังนี้
  • ตำแหน่งระดับเจ้าหน้าที่/ลูกจ้าง ต้องมีคะแนนมากกว่า 42 คะแนนขึ้นไป (เต็ม 60 คะแนน)
  • ตำแหน่งระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส/ผู้ชำนาญการขึ้นไป ต้องมีคะแนนมากกว่า 63 คะแนนขึ้นไป (เต็ม 90 คะแนน)
 • สมัครงาน
  หากคุณต้องการร่วมงานกับเรา ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง มาที่ [email protected]
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อที่ 0-2123-1234 หรือ [email protected]