TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ประกาศ

ประกาศรับสมัครงาน Documents

ประกาศรับสมัครงาน

วิศวกรซอฟต์แวร์ นักวิทยาการข้อมูล (Data scientist) และ โปรแกรมเมอร์

Update เมษายน, 2563
: สำนักความมั่นคงปลอดภัย
 • จำนวนอัตราที่เปิดรับ
  จำนวน 5 อัตรา
 • หน้าที่และความรับผิดชอบ
  1. ปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักความมั่นคงปลอดภัยและศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ไทยเซิร์ต) เช่น  
  • วิเคราะห์และประสานงานเพื่อแก้ไขภัยคุกคามที่ได้รับแจ้ง 
  • วิเคราะห์และเผยแพร่การแจ้งเตือนภัยคุกคาม 
  • ประสานงานกับหน่วยงานประเภท CERT หรือทีม Security ของหน่วยงานเพื่อสร้างเครือข่ายในการรับมือภัยคุกคาม 
  • ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล  
  • จัดการฝึกอบรม ให้ความรู้และทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
  • งานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสากล เช่น ISO27001, ISO17025 
  2. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายและงานสนับสนุนอื่น ๆ 
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • เพศ : ไม่จำกัด 
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป (หรือเทียบเท่า) 
  • สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความสนใจและมีความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
 • ประสบการณ์ทำงาน
  หากมีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ Risk Intelligence, Vulnerability Assessment, Penetration Testing, Incident Response, Digital Forensics, Malware Analysis 
   
 • สมรรถนะเฉพาะงาน
  -
 • เกณฑ์การประเมิน
  -
 • สมัครงาน
  หากคุณต้องการร่วมงานกับเรา ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง มาที่ hr@etda.or.th
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อที่ 0-2123-1234 หรือ hr@etda.or.th