TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ประกาศ

การจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณปัจจุบัน (วงเงินเกิน 100,000) Documents

การจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณปัจจุบัน (วงเงินเกิน 100,000)

รายการประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด จำนวนรายการจัดซื้อ/จัดจ้าง
รายการจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด 172 รายการ
รายการที่อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง 124 รายการ
รายการจัดซื้อ/จัดจ้างที่เสร็จแล้ว 43 รายการ
จำนวนรายการที่ยกเลิก 5 รายการ
ราคากลางการจัดซื้อ/จัดจ้าง 2 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลาง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ร่าง)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้มารับเอกสาร
ผู้มายื่นเอกสาร
ประกาศเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก
ประกาศผู้ชนะ
ข้อมูลสาระสำคัญ
157
จ้างเหมาบริการเพื่อบริหารและดูแลระบบโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่น่าเชื่อถือ
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-
-
-
158
ซื้อสิทธิ์การใช้งานและใบรับประกันการบำรุงรักษาสำหรับระบบสารสนเทศ
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-
-
159
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน ครั้งที่ 2
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-
-
-
160
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-
-
-
161
จ้างพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-
-
-
162
จ้างเหมาบริการเพื่อทำหน้าที่สื่อสารองค์กร (Receptionist) ประจำปีงบประมาณ 2563
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-
-
-
163
จ้างเหมาบริการผู้ให้บริการพร้อมสนับสนุนศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212 OCC
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-
-
-
164
ซื้อระบบบันทึกเวลาด้วยการตรวจจับใบหน้า (Facial Time Attendance) พร้อมติดตั้ง ครั้งที่ 2
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-
-
-
165
ซื้อระบบบันทึกเวลาด้วยการตรวจจับใบหน้า (Facial Time Attendance) พร้อมติดตั้ง
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-
-
-
166
ซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 2
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-
-
-
167
ประกวดราคาซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-
-
-
168
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่ง ประจำปี 2563 จำนวน 4 คน
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-
-
-
ไม่พบข้อมูล